Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

7 frågor/svar hittade

Blandat [21268]

Fråga:
Är det korrekt att säga att naturkonstanter är storheter?
/Ingvar E, KTH, Uppsala och Stockholm

Svar:
I Wikipedia definieras storhet:

Storhet används inom främst naturvetenskaper för att beskriva kvantitativa egenskaper hos föremål eller fenomen. En storhet har både storlek och dimension, i vissa fall även riktning. Exempel på storheter är en resas längd, en persons kroppsvikt eller en bils hastighet. Storhetsslag (dimension) i dessa exempel är längd, massa respektive hastighet. (storhet )

Naturkonstanter uppfyller villkoren att ha storlek och dimension. Men de är helt enkelt naturkonstanter, se naturkonstant , så varför inte kalla dem naturkonstanter eller mer korrekt fysikaliska konstanter. Ytterligare ett skäl är att det finns en fysikalisk konstant som saknar dimension, se finstrukturkonstanten .
/Peter E

Nyckelord: naturkonstant [7];

*

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [21159]

Fråga:
Hej, En fråga från min teknikklass ( åk 3) som läser Fysik 2 nu: Om elektroner hade samma massa som protoner vad skulle det innebära?
/Monika V, Fredrika Bremergymnasium, Haninge

Svar:
Förhållandet mellan protonens och elektronens massa

m = mp/me = 1836

är ett dimensionslöst förhållande som förekommer i flera olika fysikaliska sammanhang, se till exempel Proton-to-electron_mass_ratio och Bohr_model . Om detta förhållande ändrades (speciellt så radialt som ni föreslår) skulle universum se helt annorlunda ut och något intelligent liv skulle knappast kunna förekomma.

Neutronens betasönderfall och flera andra betasönderfall skulle bli omöjliga, atomära tillstånd blir annorlunda, atomers radier minskar, kemi blir annorlunda (eventuellt icke existerande).

Se fråga 20051 för en diskussion om hur naturkonstanters värde påverkar universums struktur. En varning bara: det finns mycket myter och nonsens om detta och om beräkningar av värden på grundläggande naturkonstanter.
/Peter E

Nyckelord: naturkonstant [7];

*

Universum-Solen-Planeterna [20051]

Fråga:
Anpassade naturkonstanter
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej! Jag undrar vad ni säger om det här klippet jag såg: https://youtu.be/UpIiIaC4kRA Stämmer alla uppgifter i klippet? Har personen som gjorde klippet missat något, vad i så fall? Om länken inte funkar, sök på "the fine tuning of the universe" på YouTube. Klippet är 6 min och 27s långt. Jag hade verkligen uppskattat svar!
/Eskil F, Mariaskolan, Malmö

Svar:
Eskil! Jag antar att du, eftersom du ställer frågan, är lite misstänksam. Källkritik är viktig eftersom det finns mycket skräp och felaktigheter på webben.

Det första man skall fundera på är om källan till information har en alternativ agenda, alltså inte enbart redovisa vetenskapliga fakta och teorier på ett balanserat sätt.

Videon du refererar till är från en site som heter Reasonable faith (länk 1). Redan namnet får alarmklockorna att ringa! När det sedan framgår att avsikten är av påvisa existensen av en gud genom att (bland mycket annat) hävda att naturkonstanterna har exakt de mycket väldefinierade värden som krävs för att stjärnor och planeter med avancerade livsformer skall kunna bildas.

Detta är nära besläktat med kreationisternas (se Intelligent_design ) resonemang att livsformer är alltför är alltför komplexa för att ha kunnat utvecklas enligt Darwins teori genom mutationer och naturligt urval, se fråga 13720 .

Den klassiska invändningen mot ovanstående är naturligtvis: om det finns en gud som skapat vårt universum med liv och allt, vem skapade denna gud? Existensen av en skapande gud löser alltså inga problem!

I den första videon nedan hävdas (utan angivande av källa) att gravitationskonstanten G inte kan avvika från den befintliga med mer än en del på 1060. Detta är naturligvis fullständigt nonsens: G kan variera med mycket mer utan att påverka universums struktur särskilt mycket.

I videon påstås: "The constants and quantities are not determined by the laws of nature. There is no reason or evidence to suggest that fine tuning is necessary."

Konstanterna kan mycket väl bestämmas av fysikaliska lagar, visserligen inte av nu kända lagar, men det är inte uteslutet att framtida teorier (storförenad teori (GUT), strängteori?) kan förutse värden av konstanter eller förhållanden mellan konstanter.

Man använder sig även av det pseudovetenskapliga tricket med korta citat från kända fysiker. Tagna ur sitt sammanhang ger dessa i flera fall en falsk bild av deras syn på religion.

Det finns flera exempel på påståenden att naturkonstanterna måste vara mycket exakt anpassade. Bilden sist i svaret ger ett exempel från länk 2. De givna värdena är vagt definierade eller fullständigt felaktiga. Inga referenser för den givna precisionen ges.

Här är videon från Reasonable faith:

Här är Lawrence Krauss invändningar mot att naturkonstanter är exakt anpassade. (Från en diskussion om guds existens.)

Wikipedia-artikeln Fine-tuned_Universe är bra och balanserad. Se även fråga 19902 ./Peter E

Nyckelord: naturkonstant [7]; kosmologi [33];

1 http://www.reasonablefaith.org/finetuning
2 http://www.godandscience.org/apologetics/designun.html

*

Universum-Solen-Planeterna [19902]

Fråga:
Hur skulle Universum vara ifall gravitationen var en svagare kraft/materia påverkade rumtiden mindre? Skulle avancerat liv då kunnat utvecklas på en planet mycket större än Jorden? Skulle det kunna finnas en mycket större diversitet av liv på en sådan hypotetisk planet? Hur skulle horisonten se ut? Skulle tryck och graviation bete sig likadant ifall planeten var mer massiv och hade en större atmosfär? Skulle planeten ha ett kraftigare magnetfält? Skulle där vara en större vulkanisk aktivitet? Skulle man kunna se längre?

Skulle bli mycket glad ifall jag fick detaljerade svar på dessa frågor och hur ett Universum med en svagare gravitation skulle se ut. Jag är också intresserad av hur snabbt stjärnors fusion skulle gå och hur långlivade de skulle vara i ett sådant hypotetiskt Universum.
/Philip A, Nya Malmö Latin, Malmö

Svar:
Philip! Det var en massa frågor, varav flera är svåra eller omöjliga att svara på!

Generellt är värden på naturkonstanter av stor betydelse för universums utveckling. Även ganska små avvikelser från de värden vi kan mäta upp gör galaxer, stjärnor, planeter och liv omöjliga. Stjärnor behövs ju inte bara för att ge planeter lagom temperatur för liv utan även för att bygga upp ämnen som är tyngre än väte och helium (vilka ju bildades vid big bang).

Det finns alltså ett antal naturkonstanter som måste ha det aktuella värdet för att planeter och liv skall uppstå. Är detta en tillfällighet? Nej, naturligtvis inte. Med avvikande värden skulle vi inte existera, och alltså inte kunna fundera på varför konstanterna är vad de är (Physical_constant#Anthropic_principle ).

Se vidare Fysikalisk_konstant , länk 1 och 2 nedan.
/Peter E

Nyckelord: kosmologi [33]; naturkonstant [7];

1 http://www.focus.org.uk/gravity.php
2 https://sciencebits.wordpress.com/2008/08/26/what-if-gravity-was-weaker-or-stronger/

*

Elektricitet-Magnetism [11293]

Fråga:
Vad menas med att finstrukturkonstanten (1/137) ger den elektromagnetiska kraftens styrka mellan elektron och proton, och hur har detta värde erhållits? Vad är det exakta värdet?
/C-Anders K, Sollefteå

Svar:
Finstrukturkonstanten är kopplingskonstanten i den mest fullständiga teori vi har för elektromagnetismen, nämligen kvantelektrodynamiken (QED). Det är ett dimensionslöst tal som kan uttryckas i andra naturkonstanter:

a = e2/( 2eoh)

e = elementarladdningen
eo = dielektricitetskonstanten för vakuum
h = Plancks konstant

Det numeriska värdet är:

1/137.0359
/KS

Nyckelord: naturkonstant [7]; QED [7];

1 http://www.kunskapsbanken.su.se/VisaFraga.asp?Index=11758
2 http://www.mds.mdh.se/~cel97non/atomfysik/del3/AtPhysSwP3.html

*

Universum-Solen-Planeterna [6863]

Fråga:
Jag undrar om värdet på PI är konstant i hela universum? Och har den ändrats något sedan universums födelse. Finns det några naturkonstanter som varierar i universum? i så fall är dom ju inte konstanta =)

//Robert
/Robert Ö, Parkskolan, Örnsköldsvik

Svar:
Talet p är inte en naturkonstant utan en matematisk storhet, som kan beräknas med godtyckligt stor noggrannhet. Vad man däremot kan fråga sig är om det alltid är sant att cirkelns omkrets är 2pr. Detta är sant i Euklidisk (plan) geometri, men rummet i universum skulle kunna vara krökt, så att omkretsen av mycket stora cirklar skulle kunna vara mindre eller större än 2pr. Nyare data (se nedan) talar starkt för att universum verkligen är plant i stora drag.

Att naturkonstanterna skulle kunna variera med tid och rum är en tanke, som dyker up då och då. Ingen har ännu lyckats påvisa någon sådan effekt.
/KS

Se även fråga 5973

Nyckelord: naturkonstant [7];

*

Kraft-Rörelse [3142]

Fråga:
Det brukar heta att livet inte skulle kunna uppstå om naturkonstanterna var annorlunda än dom är. Gäller det även ljusets hastighet? Vad skulle hända om ljusets hastighet var 300km/h istället för 300000km/s ?
/Lars B, Pauli, Malmö

Svar:
Det skulle ha en massa konsevenser. För att ta ett exempel: för att accelerera en människa från stillastående till promenadfart (6 km/h), skulle det gå åt lika mycket energi, som ett stort kärnkraftverk producerar på två veckor. 

Försök (biblioteket) få tag boken Mr Tompkins underbara värld av den berömde fysikern George Gamow. Första kapitlet handlar om andra underliga konsekvenser.
/KS

Nyckelord: naturkonstant [7];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.