Lista på frågor om 'Elektricitet-Magnetism' (gymnasium)

 

Varför är strömmen svagare genom de lampor som utvecklar lägre effekt?visa
Hur kan man ladda två likadana ballonger med olika laddning?visa
Hej! Jag undrar om jag kan få hjälp att besvara denna fråga: I Annas adventsljusstake för 7 ljus har en lampa gått sönder och alla ljusen slocknar. På lampan står 34 V, 3 W. Hon har ingen sådan lampa men hittar lampor till julgranen. På dem står 16V, 3 W Vad händer om hon skruvar i en sådan lampa i ljusstaken? Lyser den starkare eller svagare än de andra? Hur lyser den jämfört med om hon hade satt i en riktig lampa?visa
Hej! Jag behöver lite hjälp med följande uppgift. Man ska knyta fast en nål i en sytråd. Sen fäster man den andra änden av sytråden i ett lämpligt objekt. Nu ska man hålla en magnet i närheten av nålens spets så att nålen magnetiseras och sytråden spänns och sedan hettar man upp nålen med en eldslåga från en tändare. Hur kan man beskriva det som händer när nålen magnetiseras och när den hettas upp. Tusen tack på förhand!visa
Vi laborerade med glödlampor och resistorer och skulle finna ett samband mellan spänning och ström genom att sätta ett visst värde på spänningen och mäta strömmen med en multimeter och därefter bilda en graf i geogebra med hjälp av de uppmätta värdena. vi fann då att resistorn hade en proportionalitet och glödlampan fick en andragradskurva/icke linjär graf. Min fråga är varför glödlamps-grafen inte gav en proportionalitet?, eftersom R=U/I men den fick ganska varierande värden på resistansen...visa
Om en negativt laddad isolatorstav närmas en oladdad metallkula så blir nettokraften på kulan attraktiv d v s riktad mot den laddade staven p g a influens i kulan. Om kulan däremot vore negativt laddad från början så blir kraften repulsiv mot staven. Men kan inte verkan av influens ”vinna” om överskottsladdningen på kulan är väldigt liten? Alltså kan man få en svagt negativt laddad metallkula att attraheras mot en kraftigt negativt laddad stav?visa
Hej, Under en fysik 2 labb skulle ferromagnetism undersökas genom att föra en sexkantsnyckel mot en stavmagnet och sedan låta nyckel vidröra en spik. Det gick att se att nyckeln fick magnetiska egenskaper och attraktion uppstod mellan den och spiken. Det jag undrar över är själva metoden som användes för att skapa ferromagnetism; dess funktionalitet, för- och nackdelar samt alternativa metoder som skulle fungera bättre, kommer magnetismen att hålla länge eller försvinner den osv.visa
I kemin pratade vi om metallbindningar och som jag förstod det så blev metallatomerna i en metallbit i regel starkare bundna till varandra när de hade fler delokaliserade elektroner. Alltså så att metallatomerna med 2 delokaliserade elektroner per atom i regel var starkare bundna till varandra än de med 1 delokaliserad elektron per atom. Om detta stämmer, borde man inte kunna påverka en metalls kok och smältpunkter med hjälp av att ladda den med fler elektroner? Om inte så är fallet, hur skulle en metallbit påverkas av att laddas, med tanke på att det då finns fler elektroner som kan röra sig i metallen?visa
Hej! Fotonen är kraftbäraren för elektromagnetism. Innebär detta även den elektromagnetiska kraften eller bara den elektromagnetiska strålningen (ljus)? Är inte elektronerna en viktig del av elektromagnetisk kraft eftersom det är elektronerna som ger en elektrisk ström?visa
Hej! Av vilken anledning är strömstyrka en grundstorhet? Mig förefaller det som om laddning vore rimligare, ty den innefattar en grundegenskap, och sedan får strömstyrka bli en vidareutvecklad storhet, laddning per tidsenhet.visa
Hej jag har en redovisning om kondensatorer. Jag ska nämligen förklara vad en kondensator är och hur den fungerar. Jag har två frågor hittills jag inte kan hitta svaret på. 1. Jag kom fram till att syftet med kondensatorer är bland annat att de ska stabilisera spänningstoppar vilket är effektivt när man vill ha en stabil spänning. Men varför vill man egentligen göra det? Varför vill man ha det stabiliserat? 2. Metallplattorna i en kondensator är åtskilda med en dielektrisk substans t.ex paraffinerat papper. Men vaför är det paraffinerade pappret bättre än ett vanligt papper icke täckt med paraffin?visa
Hej Jag undrar hur det går till fysikaliskt när en svag ström genom bas och emittor i en transistor förstärks till en starkare ström genom kollektor och emittor. Hur funkar det fysikaliskt i transistorn när den fungerar som en strömbrytare?visa
Ett motstånd (A) med resistansen 20 ohm är seriekopplat med ett annat motstånd (B) med resistansen R. De två motstånden är kopplade till ett batteri med spänningen 12 V. Vilket värde ska R ha för att effekten för motståndet B ska bli 1 w?visa
Om en komponent i en krets inte följer Ohms lag, hur beräknar man dess resistans vid en given spänning? I flera läroböcker tar man bara denna spänning och dividerar med motsvarande ström. Jag funderar om detta inte ger ett slags "medelresistans" i analogi med en icke-linjär s-t-graf där motsvarande beräkning ger en medelhastighet. Om analogin stämmer borde man istället beräkna tangentens lutning i U-I-grafen. Om inte, vad skulle denna tangent ha för fysikalisk tolkning?visa
Hej jag undrar om varför vatten bänder säg när det närmar sig exmpelvis laddad ballong, jag har läst att det beror på att den är dipol, men innebär inte det att om den negtiva sidan atraheras så kommer det finns den postiva sidan som ska vara lika stor som negativa sidan vilket gör att den finns även en replearande kraft som är lika stor som den atrherade vilket gör att dom tar utt varandar, så varför bänder den sig gentligen. Är den mer negativ/postiv laddad om så hur mycket mer?visa
Hur förklarar man fysiken kring hur jordens magnetfält stöter bort partiklar ifrån solen/rymden? Skulle behöva en enkel förklaring då det är till ett gymnasiearbete om norrsken.visa
hej min fråga är Glödlampans livslängd blir kortare om man tänder och släcker den många gånger. är de sant eller hur ska jag förklara den frågan?visa
Hej. Om det står i en fråga: elektroner accelereras av spänningen 20kv. Om man vill beräkna arbetet som utförs i energi så kan man ju använda formeln E=UQ. Antar man i denna formel att elementarladdningen Q alltid är elektronens laddning? Dvs har en elektron alltid laddningen 1 elementarladdning?visa
Varför skulle det inte verka någon kraft på en elektorn som rör sig parallellt med den magnetiska fältriktningen?visa
Läste att om man har en elektrisk ledare och lägger en spänning över den så skapar det elektriska fältet en ström med elektroner med en sicksackrörelse. Denna ström ger upphov till en dominoeffekt hos fria elektroner denna nya ström är den egentliga strömmen i ledaren och rör sig med nära ljusets hastighet genom ledaren till en apparat Elektronerna knuffar på varandra som biljardbollar. Men då måste det ju finnas fria elektroner i slutet av ledaren som de andra kan knuffa på. Påverkar det elektriska fältet elektronerna i hela ledaren samtidigt och ger upphov till sicksackrörelsen hos elektronerna även i slutet av ledaren så att det finns fria elektroner där när dominorörelsen kommer dit? Är det elektriska fältets påverkanshastighet lika med ljusets hastighet?visa
Hej! Vi har genomfört en fysiklabb med våra elever där en spänning på 3 V lades över en kromnickeltråd, ca 80 cm lång, tvärsnittsdiamter 0,2 mm. Uppgiften gick ut på att undersöka hur spänningen varierade med avståndet från en fast punkt i ena änden av tråden. Resultatet resoneras kring utifrån fältstyrkan i ett homogent elektriskt fält. Nu till min fråga: Vi ville gärna göra laborationen tillsammans med kemiläraren som vid samma tillfälle höll på med elektrokemi och citronbatterier. Vår tanke var att byta ut spänningskuben i labben mot tre seriekopplade citroner (som ger en spänning på ca 3 V om de enbart är kopplade till en multimeter). Problemet var att när vi ersatte spänningskuben med citronerna uppvisade multimetern inte längre någon spänning från citronerna. Vad kan detta bero på? Vi har funderat lite kring om det kan ha att göra med att citronbatteriet inte "klarar av" resistansen i kretsen, men om det är så, hur förklarar man det med korrekta teorier och begrepp? Om det beror på något annat, vad är förklaringen då? Tacksam för svar!visa
Hej. Jag har en laborationsrapport att bestämma batteriets inre resistans, Ri och elektromotorisk spänning, E genom att undersöka mätvärden, från voltmeter och ampere-meter, utifrån en krets med justerbart motstånd mätvärden har fått ut dessa värden mA V 67,6 - 1,384 32,8 - 1,426 27,4 - 1,430 21,2 - 1,439 17,7 - 1,446 14,8 - 1,451 12,8 - 1,453 11,4 - 1,454 Jag vet att man ska använd sig av U=-Ri ⋅I+E men kan ni visa hur man ska göra? jag förstår inte riktigt hur jag ska fortsätta. tack! visa
Du har tillgång till ett antal glödlampor avsedda för 12V spänningskälla, de är märkta med 40W. Hur många glödlampor måste du minst koppla i serie för att de inte skall brinna av om du har tillgång till en spänningskälla på 30V (antag att en enda lampa fungerar fint inkopplat direkt till 12V men så fort strömmen ökar minsta lilla så brinner glödtråden av)?visa
Hej, enligt läroboken ska effekterna i varsin spole i en transformator vara (nästan) lika stora. Den ger mig formeln U*I=U*I, dvs att produkten av spänning och ström i primärspolen är samma som produkten av spänning och ström i sekundärspolen. Om spänningen i den andra kretsen dubblas (genom att dubbla antalet varv, N) så ska alltså strömmen också halveras så att produkten förblir oförändrad. Med andra ord är spänning och ström omvänt proportionella, men hur kan det stämma? Lär inte formeln R=U/I att spänning och ström är direkt proportionella? Om spänningen dubblas på ena sidan borde väl strömmen också göra det? Vad är det som gäller?visa
Om en kompassnål placeras i ett homogent magnetiskt fält så kommer först nålen att vrida in sig i det magnetiska fältets riktning, dvs med nordändan pekande i fältets riktning. Men vad händer sedan? Om nålen placerats mitt emellan de poler som skapar det homogena magnetiska fältet händer ingenting. Men vad händer om den placerats närmare en av polerna. Kommer den då att dras mot den eller stannar den kvar på sin plats eftersom fältet är homogent?visa
En bekant poängterade att man inte skall dammsuga med elsladden inrullad i maskinen. Det bildas en spole med växelström, vad har den för inverkan på dammsugarens eltillförsel och elmotor ? Kan vi uppskatta "spolens" inverkan på effekten ? Tex impedans och minskad verkningsgrad ? Förslag till uppskattningsformel och empirisk forskningsupplägg.visa
Hej! Jag har gjort en labb i fysik där man skulle bestämma batteriets maximala effekt. Jag mätte resistans och spänning i en metalltråd för att sedan plotta en PI-graf med hjälp av mina mätvärden. Trådens resistans R varierades genom längden. Nedan återges uppmätta värden på effekten P som funktion av strömmen I. Kurvan är en kvadratisk anpassning till punkterna. Ekvationen till grafen jag får ut blev P = -0.376I²+ 1,304I + 8,759 x 10 ^-3. Min fråga är vad de olika koefficienterna står för och varför?visa
Hur lika är egentligen ljus och radiovågor? Jag vet att ljus exempelvis kan sändas ut när en atom exciteras. Atomen vill bli av med energi, och sänder ut ljus (våg/foton) i en slumpmässig riktning. Kan metallatomer i en antenn göra samma sak?visa
Hej, har har en fråga angående fysiken till er: Om man glömmer stoppa in laddaren i sin dator och sen ser man att strömsladden varit i eluttaget och den svarta lådan är varm. Varför blev denna låda varm trots den inte varit inkopplad? Hur fungerar komponenter som finns i den svarta lådan och vad har de för funktion? MVHvisa
Om man kopplar en spänning till en transformator som är kopplad till en spik så börjar spiken glöda. Vad är orsaken?visa
vad finns det för användning av att man kan tillfälligt magnetisera en spik om man för den mot en nordpol på en permanent magnet och avmagnetisera den genom att för den mot en sydpol?visa
Hej! Jag undrar hur strömmen går i en plasmakula. När man inte håller på den yttre glaskulan, går då strömmen från mittelektroden genom gasen i kulan till yttre glaskulan och vidare till den omgivande luften och sen ner till jord? (det måste väl vara en sluten strömkrets?) När man håller på yttre glaskulan går då strömmen genom mig och ned till jord? (Strömmen tar ju den lättaste vägen, så därför går väl strömmen till mina fingrar och ner till jord, den omgivande luften leder strömmen sämre än en människa) Testade även att hålla ett lysrör en bit från plasmakulan, då tändes lysröret. Om jag har förstått rätt så bildar plasmakulan ett varierande magnetfält som inducerar en ström i lysröret. För att det ska bli en sluten krets måste väl denna strömmen fortsätta genom min hand ner till jord.visa
Hej! Har en fråga angående faradays bur. Faradays bur fungerar även när det finns vissa håligheter i den så är min fråga om hur stora håligheter det kan finnas i en faradays bur? Finns det någon formel som beskriver sambandet?visa
Hej! Kraften i Coulombs lag är proportionell mot r^-2, och det gör att fotonen måste vara vilomasslös. Men om fotonen har en liten men dock vilomassa, som typ elektronneutrinen dvs < 1eV, hur skulle kraftberoendet se ut då?visa
Kan magneterna påverka djur och människor negativt? Isåfall vilken styrka på magnetfältet krävs?visa
Hej! Jag tänkte fråga på vilket sätt man kan mäta det magnetiska fält en magnet i vatten alstrar. Vad kan man använda för metoder/mätinstrument?visa
Du har köpt en kraftfull brödrost med effekten 1200 W. Spänningen i vägguttaget är 230 v. Kan du använda brödrosten om uttaget är anslutet till en 6A säkring? Förklara!visa
Hej! Är det möjligt att med hjälp av saltvatten, skapa ett elektriskt fält mellan två enheter? T.ex. om du skulle ha två objekt på några meters avstånd i havet, skapa ett elektriskt fält. Vad ska man i så fall använda för metaller och hur?visa
Hej! Jag har en fråga gällande magnetfält runt en strömledare. Hur uppstår dom? Vad är det som gör att (vissa) metaller inte skapar ett magnetisktfält men när ström går igenom dem så skapas ett magnetiskt fält? Tack på förhand!visa
Hej! Kopplar man in en Aperemeter till en spole och för in en stavmagnet i spolen kommer Aperemeter visa att det har inducerat en ström just den stunden då man för in och ut stavmagneten. Vad är det so, händer egentligen? Varför blir det så? Jag har hört att det har men Lenz lag o göra men jag fattar knappt Lenz lag. kan jag få en tydlig förklaring? Hej igen! Varför induceras inte ström en flödet (magnetfältet?)i spolen blir konstant? Tacksam för svar!visa
Hej! Har sett en uppgift om att magnetiska monopoler upptäckts/framställts i ett lågtemperaturförsök 2014. Finns magnetiska monopoler eller är uppgiften felaktig?visa
1. Blir det kortslutning direkt när en elektrisk apparat doppas ned i vatten? 2. Om man doppar ned en förlängningssladd i vatten utan några apparater ikopplade, vad händer då? Blir det fortfarande kortslutning? 3. En lampa i mitt akvarium slutade fungera och märkte nu att det var en spricka i kåpan och det kan ha kommit in vatten och fukt. Betyder detta då att lampan har gått sönder av vatten och fukt? Ingen säkring har gått.visa
Jag har en fråga angående ström och spänning. Jag vet att det tekniskt sett är strömmen som dödar men samtidigt så spelar spänningen en roll. Låt oss anta att en spänningskälla ger 10V och att det i en sladd inte finns någon resistans utan det går alltså 10A i den. Skulle det då vara farligt om man tog på sladden (förutsatt att den inte har ett plastskal runt sig)? Är det så att de 10A dödar direkt (50mA ska om jag minns rätt räcka för att man ska dö) eller är det så att kroppens hud har så stor resistans att det skulle komma in så lite ström i kroppen att det blir ofarligt?visa
Hej, Jag håller på med gymnasiearbetet just nu och undrar lite snabbt om det är möjligt att stärka/minska en magnets repellerande och attraherande "styrka" med hjälp av elektromagnetism, dvs. sätta en magnet i en spole och föra in ström.visa
Varför leder huden ström? och varför leder kroppen ström.visa
Hej! I dagens DN (5/10 -14) nämns bland Nobelpristagarkandidaterna några som studerat något som kallas "topologiska isolatorer". Dessa tycks enligt samma artikel leda ström "på ytan" och då tycker jag att de borde benämnas "topologiska ledare". Vad föranleder namnvalet i artikeln?visa
Hej Hur fort kan elektroner röra sig i ett modernt lysrör?visa
Hej! Jag har gjort en laboration där man skulle undersöka jordmagnet fältets horisontella komposant. Fick ett värde på 70*10^-6 T. Låter det rimligt? Tack på förhand!visa
Frågan lyder: En bil kör med en hastighet på 90 km/h på en horisontell väg där det jordmagnetiska fältet är 52 µT och inklinationsvinkeln är 68 grader. Hur stor spänning induceras mellan ändarna på en 1,6 m lång axel i bilen? Antar att jag ska använda e=lvB men detta gällar bara när vinkeln är 90 grader, funderar att anv trigonometri men det verkar inte bli rätt. svaret ska bli: 1,9 mVvisa
I en seriekoppling delas spänningen upp per motstånd. Min lärobok förklarar detta i stil med att spänningen varierar eftersom olika stora motstånd kräver olika mängd arbete. Det förstår jag. Men i en parallellkoppling är spänningen densamma. Oavsett om det sitter olika stora motstånd i parallellkopplingen. Varför är det så? Sen fattar jag inte heller varför motståndet blir mindre om de parallellkopplas. (jag förstår ju hur det bli på detta viset rent mattematiskt via U=RI men vad som händer rent fysiskt skulle jag gärna vilja veta) Jag har verkligen försökt hitta ett svar i boken (ergo fysik) men det finns inga.visa
Hej! Jag försöker att lösa en uppgift om rörelse i fält och förstår inte varför tyngdkraftens bidrag inte tas hänsyn till. Så här lyder uppgiften:
I ett luftfilter finns två stora parallella metallplattor på avståndet 4cm. Spänningen mellan plattorna är 35kV. När det går luft genom filtret, påverkas laddningarna av en elektrisk kraft vinkelrät mot plattorna. Vi betraktar stoftpartiklar som har massan 2,0*10^{-11} kg och laddningen 6e. Frågan är nu! Om luften sugs genom filtret med hastigheten 1,2 m/s. Hur långa måste plattorna vara för att alla stoftpartiklarna ska landa på ena plattan? Jag förstår den elektriska kraften F=qE=q*(U/d)=6e*(35kV/0,04)=8,4*10^{-13}N som verkar på partiklarna. Men, måste man inte här också ta hänsyn till gravitationskraften? F_g=m*g=2,0*10^{-11}*9.82=1,9*10^{-10}N! Den dominerar ju totalt i sammanhanget, eller hur funkar detta egentligen? Sedan beräknar man accelerationen ur (N:2 F=ma) (om man vet kraftriktningarna) och därefter ekvationerna för kaströrelse! mvh /Clas
visa
Hur påverkar det magnetiska fältet flygplan, när det gäller den elktriska induktionen? :)visa
I obelastat läge har en cell i en blyackumulator en spänning på 2,13 V. Direkt när vi belastar cellen så sjunker spänningen. Varför?visa
Hej! I veckans utgåva av NyTeknik finns en artikel om CERN, där det nämns att dess magneter är utslitna och byts ut. Vad kan slitas ut i en magnet, så att den inte kan remagnetiseras?visa
Hej ni på frågelådan. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig reda ut min förvirring kring vad som är induktion och vad som inte är det. Som jag har lärt mig uppstår en magnetisk kraft när en laddning rör sig med konstant hastighet i ett magnetiskt fält, detta enligt F=QvB. Om vi för en ledare vinkelrätt i ett magnetiskt fält kommer den magnetiska kraften göra att elektroner rör sig till ena änden av ledaren, och det uppstår en spänning. Den här strömmen av elektroner som rör sig p.g.a. den magnetiska kraften kallar vi induktionsström, och spänningen som uppstår kallar vi inducerad spänning. Min förvirring uppstår när jag sedan läser att det för att induktion ska uppstå krävs att magnetfältet som ledaren rör sig genom ändras eller att ledarens rörelse ändras. Formeln är ju F=QvB, alltså v (hastighet) och inte a (acceleration). Är det inte induktion när spänningen uppstår vid konstant fart?visa
Har en amperemeter lika stor inre resistans som en voltmeter?visa
Om man sätter ihop flera magneter med samma styrka, ökar den totala magnetstyrkan? Jag provade med en guassmeter och fick samma styrka på magneterna när de satt ihop som när jag mätte styrkan på dem enskilt. Vad beror det på?visa
Hej! Elektriska och tele-ledningar i marken ser man att man detekterar i bland vid grävningar. Men vattenledningar av plast eller betong knappast. Varför går det inte att detektera sådana? Plaströr/betongrör borde kunna ge en "ekolodsskillnad" som visar ändrat material i marken och med många punkter borde spår som visar längdstrukturer kunna skönjas.visa
Hej! Jag och min kompis håller på med ett projektarbete som går ut på att undersöka naturvetenskapliga fenomen. Fenomenet vi har undersökt denna gång är "metallföremål i mikron". Vi mikrade bland annat: metall+mat/vatten (-> ingen blixt) och metall utan mat/vatten (-> blixt). Vi har letat i böcker och letat på internet efter svar på hur blixtarna kan uppkomma, men vi kommer inte fram till något bra svar. Vår fråga till dig är: Hur uppkommer dessa blixtar när man mikrar metallföremål i mikron, och varför uppstår det inte blixtar när man har mat/vatten i mikron också? Vår teori är att mikrovågorna (som ju får polära molekyler att svänga i takt med mikrovågorna) även får de fria elektronerna i metallen att svänga. Detta gör att det skapas underskott och överskott av elektroner i olika delar av metallbiten. Tillslut är skillnaden så stor att en urladdning (blixt) skapas mellan de två områdena. Tack på förhand, Erika och Klaravisa
Vi har ett lysrör hemma som man kan se flimra om det är mörkt i rummet. Strömbrytaren är till lysröret är avslagen. Vad kan det bero på? /Jonasvisa
Hej! Jag håller på med mitt projektarbete som involverar Jordens magnetfält. Jag förstår hur magnetfält kan upprätthållas men vad jag där i mot inte kan förstå är hur Jordens magnetfält uppstod från första början så att det kunde därefter upprätthållas. Min fråga är då hur uppstod Jordens magnetfält från första början? Tack i förhand!visa
Hej! Om det går en viss ström genom en ledare och man kyler ner ledaren. Vad händer då? Ökar ledningselektronernas hastighet så att strömmen blir större än innan? Om hastigheten hos ledingselektronerna ökar borde ju fler passera ett tvärsint av ledaren per sekund och därmed strömmen öka.visa
Hej! Kraftverkan mellan laddade partiklar är proportionell mot 1/(r^2) och finns därmed hur långt som helst från en laddning. Men omvänt måste den, kraften, bli oerhört stor mellan två laddningar som är nära varandra,en proton och en elektron exempelvis. Men stämmer detta, en neutron klarar ju inte av att hålla ihop de två laddningarna ens inom samma nukleon/partikel! Den svaga kärnkraften/växelverkan är där starkare än Coulombkraften. Finns det således en begränsning på korta avstånd för Coulombs lag? Var går den gränsen?visa
Uppgift: En kvadratisk spole abcd är placerad vinkelrät mot fältlinjerna i det honogena magnetfältet mellan två magnetpoler, N är placerad ovanför spolen och S är placerad nedanför spolen. spolen har 600 lindningsvarv, kantlängden är 4,0 cm och resistansen är 5,0. Antag nu att flödestätheten i magnetfältet minskap jämt från 0,6 T till 0,3 T på 1,2 s. Beräkna storlek och riktning av den inducerade strömmen i spolen. Jag har räknat ut strömstorleken mha B*A= flödestätheten E= N * (delta flödestätheten)/(delta tiden) I=U/R=E/R nu är frågan hur jag får ut riktningen. Vore tacksam för ett utförligt svar snarast.visa
Jag skulle behöva härleda en formel för att räkna ut kraften som en elektromagnet påverkar ett föremål med på ett visst avstånd med en viss ström och ett antal varv på spolen. Samt ska μ gärna finnas med i formeln. Formeln som jag hittat i min formelsamling lyder: F=(((B^2)*A)/(2μ0)) Min fråga lyder: hur ska man bära sig åt för att härleda denna formlen och vilka formler skall man utgå ifrån?visa
Hej! När man tänder lampan hemma så går det ju åt mera ström (energi) i elsystemet. Hur reglerar man detta så att det inte blir variationer i elen/belysningen? Hur hålls tillgången på el konstant?visa
Hej! Jag har inom fysik B gjort en laboration för att bestämma det jordmagnetiska fältets horisontella komposant. Viktigt i laborationen var att hålla kompassen så långt borta från järnföremål som möjligt då man bestämmer nord-sydlig riktning. När jag ska förklara varför kan jag inte riktigt förstå det. Jag förstår att järn, som är ferromagnetiskt, förstärker ett magnetfält från t.ex. en strömförande ledare men vad i järnets egenskaper är det som gör att det påverkar kompassnålens riktning?visa
Vad är egentligen laddning och vad orsakar laddning? Har t.ex elektronen en laddning p.g.a sitt spinn? Eller har t.ex protonen en positiv laddning p.g.a av sin uppbyggnad av kvarkar som i sin tur har spinn? Hur hänger det egentligen ihop? Tack på förhand!!visa
Har tillsammans med elever undersökt om det stämmer att bilens fjärrkontroll får längre räckvidd om man håller den mot huvudet och det verkar ju faktiskt så. Varför blir det så? Har sökt runt på nätet och diverse "experter" har lite olika förklaringar. T ex -att vattnet i kroppen är ledande och att vi därför fungerar som jordledare. -resonans i huvudet pga av en våglängd på ca 70 cm, - radiovågorna studsar mot skallbenet m m. Vore tacksam för ett svar.visa
Hej! Hur kan man med hjälp av ett spänningsaggregat, en kompass, en ledare, en amperemeter och en linjal, bestämma flödestäthetens horisontella komposant hos jordens magnetfält?visa
Hej! I dagens, 13/4-11, nummer av NyTeknik s 28 nämns att en grafentransistor kyler sig själv. Är detta en s k termoelektrisk effekt (typ Thomson, peltier, Seebeck) som jag fick lära mig? Det nämns också att kyleffekten kan vara större än värmen som bildas av strömmen. Vart har då överskottsenergin tagit vägen? Kommer det att kunna bli ett sätt att nyttiggöra värme?!visa
Hej! Vi håller på med vårt projektarbete där vi i nuläget håller på och tolkar våra resultat. En av våra undersökningar handlade om att bygga en kondensator. Kondensatorns ena platta är en antenn medan den andra plattan är en stålplatta. Vi testade dielektrikums roll i det hela genom att ställa en träkloss mellan de två kondensatorplattorna. Vårt problem uppstod nu: beroende på var vi ställde träklossen fick kondensatorn olika kapacitans. Dvs om den stod i mitten, nära antennen, eller nära den andra plattan erhölls olika resultat. Frågan är alltså: hur beror kapacitansen av dielektrikums placering i en kondensator? Eller är det enkla svaret helt enkelt att det är för att våra plattor inte är likadana? Varför, i så fall?visa
Hej, jag tillsammans med två andra klasskamrater, arbetar just nu med ett projekt angående mobilstrålning och vi undrar: 1. Hur påverkar mobilstrålning oss? Vad är det egentligen som händer med kroppen?
2. Hur gör man för att motverka/undvika denna strålning?
3. Är strålningen farlig? livsfarlig i längden?
4. Har åldern någon betydelse?
5. Finns det några lämpliga/enkla experiment man kan utföra för att bevisa att strålningen kan påverka människan på ett och ett annat sätt?
visa
Hej! I dagens tidning, UNT, nämns att elektronerna i en blyatom i ett bilbatteri måste hålla så hög fart för att inte dras in i kärnan att elektronmassan ökar relativistiskt, och det rätt mycket, och att detta medförde att energiutbytet kan vara så stort som det är. Fråga: Är det en vanlig kinetisk energi hos elektroner som bidrar till den elektriska? Och hur sker d e t?visa
Vi håller på att göra ett citronbatteri, vi vet hur vi ska koppla batteriet för att lampan ska fungera. Det vi skulle vilja ha hjälp med är att förstå varför det blir en redoxreaktion i citronen, vilka joner finns i citronen som gör att metallerna reagerar? Dessutom har vi en fråga hur man bäst ska seriekoppla citronen för att få ut så mycket volt som möjligt? Tack på förhand!visa
Om man håller en magnet i närheten av en datorskärm eller TV-skärm så störs bilden. Vad beror detta på?visa
Tjena! Har gjort en labb där jag fått fram att metaller (Fe, Ai och Cu) leder värme bättre än legeringar (mässing och rostfritt stål). Min fråga är då varför leder metaller värme bättre än legeringar?visa
Hej! Jo jag undrar vad som skulle hända ifall man bytte ut alla vanliga batterier mot återuppladdningsbara batterier. Det skulle väl bli bättre för miljön med tanke på att man inte skulle behöva producera lika mycket batterier och dom skulle hålla längre? Klart att företagen skulle förlora massor på detta, men tänkte mest vad som skulle vara konsekvenserna utav att byta ut dom.visa
Hur blir moln laddade så att åska kan uppstå? visa
Jag har en fråga angående magnetism. Om man har en ledare i nord/sydlig riktning, hur påverkas en kompassnål om man nu står under ledaren (jordens magnetfält är hälften så stark som det resulterande fältet)? Vi säger att strömmen är åt nordlig/och sedan sydlig riktning.visa
Hejsan! Jag heter Julia, läser Fysik A på gymnasiet och har en fråga om elektriska krafter. I min kursbok Heureka! står det att Coulombs lag endast gäller för små laddningar - helst punkformiga. När jag läste detta började jag genast fundera på hur små "små laddningar" är... Min fråga är alltså: hur stora måste laddningarna vara för att Coulombs lag INTE ska gälla längre? P.s. Anledningen till att jag frågar är att jag skulle vilja när man kan använda Coulombs lag. Om man löser ett problem så vill man ju veta att den formel man använder verkligen gäller för problemet!visa
Hejsan! Jag har en fråga som jag har fastnat på och är jättetacksam för hjälp! :) En ficklampa har två ficklampsbatterier, en glödlampa, strömbrytare, hölje och en reflektor. Spänningen på batterierna är 165V var då de är obelastade. Glödlampan är märkt med 28V och effekten 12W (då spänningen över lampan är 28V). När batterierna är i ficklampan och lampan är tänd visar det sig att spänningen är 28V över lampan. a) Räkna ut batteriernas inre resistans. b) Räkna ut effektutvecklingen i ett batteri. c) Beräkna strömmen i kretsen. Vet inte hur jag ska tänka.visa
Vi har diskuterat den fotoelektriska effekten och då den fotocell vi använder. Det jag nu undrar över är den mättnadsström som inträffar. Enligt viss information så inträffar mättnadsström direkt och denna förblir sedan konstant oavsett pålagd yttre spänning. Denna information ges då man inte har ett skyddsmotstånd i kretsen. Medan enligt annan information så sker en linjär ökning av fotoströmmen då en extern spänning läggs på tills mättnad inträffar. I denna krets använder man ett skyddsmotstånd på ca 1Mohm. Voltmetern som då mäter spänningen ligger parallellt med både fotocell och motstånd. Enligt denna modell så "hittar" inte alla elektroner fram då vi inte har en hjälpspänning som styr fotoelektronerna rätt. Nu undrar jag vilken modell som stämmer eller om det är en kombination av de båda.visa
Undrar hur en van de graaff generator rullar påverkar laddningen. Enligt lite forskande vet jag att man ska utgå från den triboelektriska serien, den vi har i skolan är en rulle av glas den andra metall och sfären blir positivt laddad, skall den inte bli negativ laddad eftersom triboelektriska säger att glas blir positivt laddad vilket innebär att kammen skrapar elektroner och på så sätt bli negativ laddad eller?visa
Hej! Om jag förstått det rätt så "kröks rymden" i närheten av tunga partiklar (t ex solar). Därmed kan gravitationen som kraft mellan partiklarna elimineras; "föremålen rör sig rätlinjigt, det är den räta linjen som är böjd". Finns motsvarande effekt utanför kraftigt laddade partiklar, dvs att rymden där skulle vara krökt p g a det starka fältet?visa
Hur ska man förklara för en elev hur rörelseenergi blir till el i tex vattenkraftverk? Jag ställde en fråga till min lärare "vad kommer elektronerna ifrån och börjar vandrar i en elledning för att elektronerna finnas i atomer(materia) eller fria enligt kemi och energi är icke materia" .Jag fick ej bra förklaring.Finns det i generatorn någon materia som är elektrongivare?visa
Hej! Vi är tre grabbar som gör projektarbete i fysik där vi ska göra en högtalare och alla dess komponenter. Egentligen är min fråga rent teoretisk, vi undrar om det möjligen finns ett samband mellan spänningen/strömmen som skapas i spolen och de(n) frekvens(er)som kan skapas av membranet. Vi har själva försökt att hitta ett samband på detta sätt: U=Spänning I=Ström Z=Impedans C=Kapacitans f=frekvens 1. U=Z*I --> Z=U/I 2. Z=1/(2*pi*f*C) Dessa två ekvationer slår vi ihop och får ut frekvensen i denna formel: f=I/(2*pi*f*C) Vår fråga är helt enkelt: Är vår formel möjlig, eller finns det någon annan formel som kan ett samband mellan spolens spänning/ström och frekvensen? Mvh//Sepehr,Max och Willevisa
Hej, jag och ett par kompisar ska försöka bygga en elektromagnetisk pulsgenerator till vårt projektarbete. Och vi har ett antal frågor angående detta: 1. Hur uppstår det magnetiska fält runt elektriska kretsar? 2. Vad är själva "pulsen" som vi ska generera? 3. Vilken är vår viktigaste komponent så att säga, ska vi ha mycket spänning, hög ström eller vadå?visa
Hej! Jag har funderat ett tag på hur fotoner kan vara kraftbärande partiklar (bosoner) till den elektromegnetiska kraften. Jag har försökt kolla upp detta och har kommit fram till att kraften förmedlas genom moln av virtuella fotoner runt elektroner eller andra laddade partiklar. Jag förstår dock fortfarande inte hur detta kan påverkar partiklar och ge upphov till fält. Är elektromagnetiska fält egentligen bara stora moln av virtuella fotoner? Varför ger detta upphov till inducerad spänning och ström? Jag är mycket intresserad av pertikelfysik och skulel bli väldigt glad för svar. :)visa
GALVANISKA CELLER Hej! Jag har projekt i kemi och gjorde en lab med galvaniska celler. Vid en mätning blev det väldigt stor skillnad mellan det teoretiska volt talet och det uppmätta. Om vi bortser från mänskliga faktorn, försöker jag komma på rimliga förklaringar. Laborationen var CuSO4 och NiSO4, med en "salt bridge" av KNO3. Det uppmätta värdet blev 0,190V mot det förväntade 0,59V. Tacksam för svar =D Ericavisa
Hej! Vi är fyra elever som tidigare under 2009 deltog i en tävling i Holland med en rörlig fågelskrämma med lysande ögon driven på solenergi. Vi valde att vidareutveckla denna uppfinning som projektarbete och vi har därför några frågor angående solceller och solenergi. Vi skulle vara mycket tacksamma om du kunde hjälpa oss med dem. 1) Är seriekoppling eller parallellkoppling bäst att använda? 2) Hur kan vi maximera effekten? Då vi byggde vår första fågelskrämma fungerade han, men armarna rörde sig mycket långsamt om man inte hade lampor som lös ned på solcellerna. Vi vill göra en tyngre uppfinning och därför kommer vi behöva öka effekten så mycket som möjligt. 3) Kan man ha speglar på sidan för att fånga upp mes solljus? Skulle detta hjälpa? 4) Om vi behöver kunna få fågelskrämman att fungera på natten, hur lagrar vi energin? 5) (Om möjligt, men vi förstår om svaret blir för tidskrävande) Hur fungerar i korta drag en solcell? 6) Kan vi göra solcellerna mer hållbara? (I fall en fågel skulle landa på dem eller något liknande)visa
Hej. Pågående projekt i NA b heter El i Hemmet och berör begrepp såsom jordfelsbrytare, säkringar på 6 ampere och faser. Har några frågor. 1 Varför går det att sätta in en 6 ampers säkring på en plats där det normalt sitter en 10 amperes, men inte tvärt om? 2. Om det gick att sätta in en högre säkring än vad som är tänkt, vad kan hända då? 2 dessutom, vad är en skyddsjordad-, fuktskyddad- samt extraisolerad apparat?visa
Hej. Jag undrar om en blixt slår uppåt eller neråt. Alltså om en blixt går från marken och uppåt eller tvärtom. Tack på förhand.visa
Problem 1. Två laddade kulor med massan 7,0 g påverkar varandra enligt bilden på denna sidan (kunde inte bädda in i texten) (uploadhouse.com/viewfile.php?id=4030007). Avståndet mellan kulorna är 0,24 m, och snörena som kulorna hänger i bildar vinkeln 26grader mot vertikalplanet (varje kula har 13grader från mittpunkten). Bestäm laddningen på vardera kula, förutsatt att den är lika stor. Problem 4. En elektron kommer med hastigheten 4,5 Mm/s in vinkelrätt mot ett homogent magnetfält vars flödestäthet är 32*10^-6 T. a) Beräkna den kraft som påverkar elektronen till storlek och riktning. b) Beräkna accelerationen. c) Bestäm radien i cirkelbågen elektronen beskriver i magnetfältet. d) Bestäm hur hastigheten hos elektronen ändras i banan. Problem 5. a) Bestäm den spänning som induceras i en ledare med längden 0,60 m, som rör sig med hastigheten 1,0 m/s i ett magnetfält med flödestätheten 0,030 T. b) Ledaren är ihopkopplad med en glödlampa med resistansen 25 ohm. Bestäm strömmen genom glödlampan.visa
Hej, Jag har flera frågor när det gäller elektriska o magnetiska fält, då jag har svårt att förstå och hitta svaren, läser egentligen samhällskunskap men tycker fysik är jätteroligt om man förstår! 1.Vad beskriver ekvipotentiella linjer? 2.Vad beskriver elektriska fältlinjer? 3.Vad menas med ett homogent magnetiskt fält? 4.Hur beräknas storleken på den magnetiska kraften? Tack för svaren i förhand!visa
Hej! Jag läser sista året på International Baccalaureate programmet i Karlstad, där jag bland annat läser fysik. Just nu designar fysikeleverna egna labbar, där läraren inte tillåts hjälpa till särskilt mycket. Jag valde att undersöka en hemmagjord elektromagnet. Min labb ämnade att undersöka vad som hände med magnetfältet när jag ökade strömmen i magneten. Jag antog att F(Force) skulle öka proportionellt med I(Current), alltså förväntade jag mej en graf med en rät linje. Vad jag istället fick var en exponentiell linje. Jag har frågat min lärare som i sin tur har frågat sina kollegor men ingen kan svara på varför min graf blir exponentiell istället för rät. F tycks alltså öka exponentiellt när jag ökar I. Min lärare tipsade mej om att fråga här, så kan någon förklara hur detta kommer sig vore jag mycket tacksam. Behövs mätdata och detaljerad information om hur labben är konstruerad bifogar jag naturligtvis detta.visa
Hej! I tidningen har det stått att jordens magnetpoler har bytt plats med varandra några gånger och att det snart är dags för det igen. Det har också sagts att under skiftet når bl.a. solvinden då ner till marken mer än idag, vilket blir skadligt för det biologiska livet. (Polomkastningarna nämns även i en del läroböcker.) Frågor: Hur lång tid tar polomkastningarna? Upphör magnetismen under polförflyttningen, så att jorden då saknar magnetfält? Om inte: Innebär det att under vissa tider finns magnetpolerna vid ekvatorn så att ett "ekvatorial(norr-)sken" blir synligt? Vet man vad som orsakar omkastningarna?visa
Hej! Går det att komma över de magnetiska krafterna som gör att 2 magneters sydpoler inte vill komma i närheten av varandra? Vad händer om man lyckas? Frigörs energi eller vad?visa
I ett laboratorium ska man styra en stråle med kloridjoner (de har laddningen 1e-.). Först accelereras de av en spänning på 2.35 kV in i ett elektriskt fält som är vinkelrätt mot jonernas rörelseriktning. Fältet är 15 cm långt och under sin tid i fältet ska jonerna hinna avvika 4,5 cm uppåt. Hur stor ska den elektriska fältstyrkan i fältet vara? problemet är att jag inte vet hur jag ska riktigt börja. jag har beräknat hastigheten i x-led genom att potentiell energi omvandlas till rörelse E=U*Q Ek=mv^2/2 U*Q=mv^2/2 där hastigheten i x-led är Vx=√2*Ua*Q/m sen har jag beräknat tiden det tar för jonerna att passera fältet Vx=s/t t=s/Vx. sen kommer jag inte längre. ´kan du hjälpa mig hur jag ska tänka och komma vidare MVH kristinavisa
Jag undrar hur många kilowatttimmar/kg (energimängd)som de absolut starkaste kondensatorerna kan lagra och hur de är uppbyggda (på liten skala) för att klara av det.visa
Hej! Jag undrar om det finns någon sorts coulombs lag fast för elektromagneter. Jag har två elektromagneter som är lika starka. Deras båda nordpoler är riktade mot varandra. Hur stor blir den repellerande kraften på avståndet r? Tack på förhand!visa
Hej Jag heter sandra ottosson och läser fysik B på gymnasiet. Vi gjorde en undersökning idag om induktans. Vi beräknade induktansen till 53kH (henry). När vi sedan utnyttjade spolens mätbara geometriska egenskaper uppskattades induktansen till 0,2mH. Vad kan denna enorma skillnad bero på? Jag misstänker att ett av svaren är "fel" men endå rätt. dvs. Jag har ju räknat ut induktansen på två olika sätt men endå fått en så stor skillnad. Jag hoppas att ni förstår frågan och att ni kanske kan hjälpa mig? Jag undrar även hur man bäst förklarar för någon som inte förstår vad självinduktion och induktans är för något. Hur man definierar dessa begrepp? Jag skulle även vilja fördjupa mina kunskaper om inducerad elektromotorisk spänning för jag förstår inte riktigt det efter att min lärare har försökt förklara för mig. (jag vill lixom inte fråga för många gånger heller) Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med dessa tre frågor och jag ser fram emot ett svar =)visa
Hej, jag och min projektgrupp har kört fast i vårt arbete. Det vi behöver är hur man räknar ut (tar reda på) permeabiliteten hos metaller. Skulle ni kunna hjälpa oss med det?visa
Är det växelspänning eller likspänning i högspänningsledningarna? Jag har läst flera olika källor och de motsäger varandra. Är det någon ny teknik som gör att det blir en mindre förlust om man överför spännningen likriktad?visa
Hur bygger man en generator själv? Finns det nån bra hemsida eller bok som beskriver detta?visa
Hej forskarna! Jag undrar varför alla maglev-tåg har elektromagneter i rälsen. Det borde ju bli billigare om bara tåget hade elektromagneter, och rälsen bara bestod av metallbitar utan varken elektromagnetisk eller permanentmagnetisk laddning. Givetvis skulle det isåfall krävas någon form av olikformighet i rälsens mönster så att tåget växelvis kunde skjuta och dra sig självt framåt, dvs precis som ett vanligt maglev-tåg fast utan magneter i rälsen. Samt förstås någon form av sensor så att styrsystemet ska veta huruvida det är dags att dra eller skjuta. En annan variant på samma grundfråga är: skulle det gå att konstruera en elmotor utan statiska magneter, t.ex. i syfte att få ner vikten och tillverkningskostnaden, eller skulle den bli alldeles för svag?visa
Hej! Två långa raka ledare korsar varandra vinkelrätt. Den lodräta har I=2,5 A, den vågräta I=4,5 A. Emellan ledarna finns en punkt P, som befinner sig 0,05 m från den lodräta och 0,04 m ovanför den vågräta. Vilken blir den resulterande flödestätheten i punkten P? Kan man komposantuppdela flödestäthet eller magnetisk kraft? Jag räknade flödestätheten för varje ledare i P, och fick B1=k*I/r=2*10^-7*2,5/0,05=1*10^-5 T, och B2=2,25*10^-5 T. För att beräkna den resulterande flödestätheten i P använde jag Pythagoras sats, och fick ca 24,6 mikroTesla. Facit fick dock 13 mikroTesla. Vad har jag gjort för fel? Räknar man ut den resulterande flödestätheten på samma sätt som man räknar ut resultanten av krafter; dvs. genom trigonometri? Hur då i så fall? visa
Hej! Två strömledare är placerade parallellt med varandra. Båda har längden (l) 0,85 m och det går en ström (I) i vardera på 23 A. Avståndet emellan dem är 0,46 m. Vad är den magnetiska kraften emellan dem? Ska man använda B=k*I/r, för att beräkna flödestätheten mittemellan dem och utifrån flödestäheten beräkna kraften genom F=I*l*B, och ska man isåfall addera krafterna från båda? Vilket samband ska man utnyttja?visa
Radiobilarna på Liseberg drivs elektriskt. De får ström från en pinne som sticker upp till ett metallnät i taket ovanför banan. Detta ska gå till två ledningar för att det ska gå ström? Hur går det här ihop?visa
När man åker upp i rymden kommer man ifrån det jordmagnetiska fältet. Jag har hört att det påverkar cellerna negativt, att cellmembranet skulle försvagas, närmare bestämt bindningarna mellan fosolipiderna. Jag har även hört att man på grund av detta sätter in magneter i rymdfarkosten för att skapa ett liknande magnetfält. Stämmer något av detta? I sådana fall hur kan det komma sig?visa
Hej! Jag undrar hur trafiksignalerna styrs på natten. Slingor under vägytan ger en elektrisk impuls då bilen kör över dessa? Varför? Pga att bilen har blivit magnetiserad av jordens magnetfält och därigenom inducerar en strömpuls i slingan?visa
Jag vet att det finns ett magnetfält runt jorden. Finns det ett magnetfält kring alla planeterna i vårt solsystem? Är det så att alla planeter omges av ett magnetfält? Uppkommer dessa magnetfält på samma sätt som det kring jorden?visa
Hej, hoppas ni kan besvara detta: Varför sprängs en elektrolytkondensator vid för hög spänning? (i detta fall växelström) Förklara gärna vad som sker i kondensatorn då för hög spänning påfrestar den. Spelar det någon roll om det är lik- eller växelström?visa
Jag har undersökt en rullande magnet på ett lutande samt ledande underlag, och kommit fram till att virvelströmmarna som bildas motverkar magnetens rörelse (Lenz lag). Min fråga till er är om ni skulle kunna förklara virvelströmmar och vad som egentligen händer. Det skulle även vara till stor hjälp om ni kunde bifoga en formel som anger hur stor den motverkande kraften är (Jag vet styrkan på magneten).visa
Varför brummar högtalare ibland?visa
Hej, tre motstånd, varav två (seriekopplade) är parallellkopplade med det tredje, har tjockleken 0,1 mm, längden 0,15 m och resistiviteten 0,0167. Hur stort är motståndet mellan A och B? Hur jag än gör får jag att det är det samma som 0,0167.visa
Hej, jag såg på en vetenskaplig serie på svt i söndags och fick mig några tankeställare... 1.De sa att alla elektroner är små magneter men kan man verkligen beskriva det så, för de är ju endast negativt laddade? 2. Sedan sa de att elektron par bildades då en elektron hade spinn-ner och en hade spinn-upp. Då blev dessa magnetfält tvärtom och tar ut varandra. Men alla elektroner har väl en viss spinn och är det motsattsen så är det en anti elektron...?visa
Hej! Hur kan det komma sig att min röst i telefonen kan höras hos någon i tex USA? Och varför går det bara med upp till en viss längd på snöret då man tillverkar telefon av plastmuggar och snöre? Tack på förhand! /Sarahvisa
En fri elektron uppfattas ju som negativt laddad av omvärlden men måste den inte skicka ut fotoner för att omvärlden skall uppfatta dess laddning? Det borde ju innebära att den sönderfaller till någon annan lättare partikel eller minskar i vikt (fotoner är ju energipaket)?visa
Hej! Jag undrar varför det induceras en spänning i en spole när magnetfältet i spolen förändras. En ledare som rör sig så att den skär magnetfält får också en inducerad spänning och det har jag lättare att förstå men i spolen så är det ju inga fält som korsar ledaren? Jag vet också att det förklaras med att flödet förändras med tiden och att man kan säga att en rak ledare som rör sig också får ett flöde att förändras (arean som ledaren passerar på en tid). Varför uppstår ingen spänning om ett magnetfält förändras jämter en rak ledare, med jämter menar jag där ledaren själv skulle skapa ett magnetfält när en ström går i ledaren eller måste ledaren bilda en sluten slinga? Puh, det blev många frågor till slut, hoppas ni förstår den. Marcusvisa
Hur länge ska en lysrörslampa vara släckt för att man ska tjäna på det energimässigt innan man tänder den igen? Har hört att det går åt mycket energi för att tända ett lysrör så man sparar på att inte släcka. Men hur låg tid gäller det? Om jag ska vara borta en halvtimme ska jag släcka under den tiden då?visa
I en uppställning med två motriktade permanentmagneter, dvs nord mot nord, uppstår repellering. Placerar man dock en järnkärna mellan magneterna uppstår det attraktion mellan magneterna och järnkärnan. Vad händer? Blir järnkärna genom sina feromatiska egenskaper en magnet med mot satt egenskap till permanentmagnetena, dvs, syd-nord-nord-syd. Detta fenomenet uppsår endast om man har hela järnkärnor; om man placerar ett flertal små brickor utslagna i valsad plåt, med samma bredd som en hel järnkärna, mellan magneterna uppstår det ingen attraktion. Varför? Ett annat fenom jag undrat över är magnetfältet utformning. Om man placerar järn mellan två motriktade järnkärnor så leds magnetfältet radialt ut ur järnkärnan, dvs magnetfälet pressas ur järnet i en båge för att återvända in i sydpolen. Varför?visa
Jag har läst här på frågesidan om magnetiska monopoler. Svaren ni ger innebär att inga teoretiska hinder finns för deras existens. Detta är fullständigt nonsens enligt min mening. Självklart finns inga monopoler eftersom inga poler alls existerar. Jag hävdar att alla magnetiska fenomen enkelt låter sig förklaras med Coulombs lag och relativistisk längdkontraktion. Tag t.ex två parallella motriktade elektriska stömmar. Ömsesidigt ser elektronerna en elektronvärld i grannens tråd som har längdkontraherats relativistiskt varför coulombrepulsion uppträder. I alla lägen kan magnetism förklaras genom två enkla principer: 1. Lika strömmar attraherar varandra, motriktade strömmar repellerar varandra där kraften är en relativistisk coulombkraft. 2. All s.k. magnetism uppkommer ur elektriska strömmar. Insisterar man med att införa begreppet magnetfält och magnetiska poler kan man ju försöka klargöra var polerna finns i det cirkulära magnetfältet kring en elektrisk ledare. Är jag helt fel ute här eller? visa
Hej! Jag skulle vilja ha reda på hur en "magnetron" fungerar (i det här fallet menar jag inte en magnetron som alstrar mikrovågor), för mer information sök på magnetron på länk 1. Jag är intresserad av att veta hur polerna på magneterna är vända mot varandra och hur krafterna påverkar varandra när systemet snurrar. Varför kan magnetronen (enligt figuren på hemsidan) snurra väldigt länge efter att man har tillfört en rörelsemängd? Det skulle vara snällt av er om ni även kunde förklara hur axeln till magnetronen fungerar, hur kan den snurra jämt och samtidigt ta den minsta friktionen? Varför är den uppbyggd av 3 magneter på varje sida, varför inte 4 eller fler? Alla dessa frågor hör till ett projektarbete som jag arbetar med just nu. Det handlar om att driva en bil av magneter. Rättare sagt att skapa en magnetnisk motor utan ström. Skulle man kunna bygga ett liknande system som magnetron enbart med legobitar och neodymium magneter?visa
Hej, om man har en kopparledning och skickar på lite el, hur kommer då elektronerna förbi kopparatomerna,om de hoppar mellan atomerna som jag har hört? Då undrar jag om det är samma elektroner eller om de byts ut vid varje atom?visa
Jag undrar över induktionshällar. Enligt tidigare fråga finns en spole under hällen som producerar ett högfrekvent magnetfält. Hur ser strålningen ut för den "stackars kocken" som är orolig för strålningen från sin mobiltelefon. Skickade samma fråga till SSI som gav ett första svar som ingen av mina kolleger förstod. Tyvärr återkom de ej heller med en utlovad rapport.visa
Hej Jag har en fråga om ekvipotentiallinjer. Som en laboration om ekvipotentiallinjer på gymnasiet så går man till väga på följande sätt. Två metellplattor läggs på ett papper. En saltlösning NaCl häls över pappret. En spänning läggs över metallplattorna. Med en voltmeter mäst potentialen mellan den jordade plattan och en punkt på pappret. Om potentialen mellan plattorna är 20V så är potentialen mittemellan plattorna 10 V (från jord till mittemellan). Nu till frågorna. Vad är det egentligen för skillnad i potentialen som voltmetern visar? Alternativt. Vad är det för skillnad hos jonerna på de olika platserna på pappret? Har ställt frågan till HUB hos er men tyckte inte att det gick något vidare bra att förklara det med skillnad i potential hos de enskilda jonerna. Den "bästa" förklaringen jag fått säger att det inte är någon skillnad i potential utan att motståndet i pappret ökar med avståndet medans motståndet i voltmetern är densamma varför strömmen och spänningen över voltmetern ökar ju längre bort från jord du håller voltmetern.visa
Hur kan det vara så att om spänningen från t ex en van der Graaff generator är på 5000 volt och samtidigt är strömmen obetydlig? Hur kan detta förstås på ett begripligt sätt? När laddningarna som sitter högst upp sätts i rörelse måste det väl uppstå en ström? och är det ingen resistans när man rör den så måste väl strömstyrkan bli otroligt hög?visa
Varför kan man (utan att röra) flytta såpbubblor uppåt med hjälp av en laddad ebonitstav? visa
Varför laddas batterier upp av sig själva när man låter dem ligga en stund utan att koppla till en laddare?visa
Om man kopplar en elektro-magnet (5000-10000 varv) till ett starkt el-nät o därefter för en relativt stark stavmagnet igenom. Vad händer? Enligt min uppfattning borde magneten slungas iväg som en raket men med något slag av magnetisk kraft... Använder bl.a. vapen industrin sig av dessa krafter?visa
De flesta människor känner säkert till att man inte skall stå under ett högt träd då det åskar, eftersom blixten kan slå ned i trädet. Hur är det då i en segelbåt på öppet hav (eller en större fjärd)? Det skulle verka logiskt att risken för blixtnedslag skulle vara överhängande men jag kan inte dra mig till minnes att jag någonsin hört om tillbud där blixten slagit ner i en segelbåts mast. Har jag bara missat något eller finns det en förklaring?visa
Hej. Jag funderar på en fråga som lyder något så här: Varför kan fåglar sitta på kraftledningar på 100 kV utan attt påverkas av spänningen? Det känns som att jag behöver en förklaring.visa
Hej. Jag har problem med en uppgift som är så här: En U-formad magnet är placerad på en våg. En rak ledare är fast monterad med hjälp av stöd som ej berör vågen. När Ledaren L ej är strömförande visar vågen 435,8g. När en viss ström flyter genom L, visar vågen 438,0g. A) Åt vilket håll flyter strömmen? B) Hur stor kraft verkar på ledaren? Det hela sett från sidan (starkt förenklat):
 N     S

 I     I
 I  o  I 
 I   I
 I-----I 
 *********
 * våg *             
O = ledaren och I:na och ---- är ett försök till en U-magnet. Oavsett om tummen pekar inåt eller utåt tycker jag att mina fingrar pekar åt höger- hur blir det någon skillnad? Tack på förhand!
visa
Finns det några möjligheter för er att ta reda på hur den här glaskulan som kallas" plasma sphere" fungerar. Bl.a. så ändras elektronströmmen med ljudtrycket. Håller man ett lysrör utanför kulan så lyser lysröret. Varför? Varför är "blixten" röd i den övre delen mot glassfären?visa
Det sägs alltid överskottsladdningar på ett sfäriskt metallskal sätter sig på utsidan; de skyr varandra. Men det borde ju sitta laddningar igenom hela skalet, jämnt fördelade för att komma så långt från varandra som möjligt. Hur förklaras det, att laddningarna inte sitter överallt, utan trängs på ytan?visa
Vi studerar bromsstrålning just nu. När en elektron passerar en kärna förlorar den rörelseenergi och skickar ut en foton. Men varför? Jag tänker på slangbella principen satelliter ökar hastighet när de passera planeter. Varför är det inte så med elektroner? Påverkas den inkommande elektronen av elektroner i atomen? visa
1) Hur är begreppen spänning och potential relaterade? 2) Hur är ekvipotentialyta och elektrisk fältlinje relaterade? 3)Vilken riktning skall man förflytta sig i ett elektriskt fält för att potentialen skall öka,minska eller vara konstant? 4)Vad innebär att en punkt är jordad?visa
Hej. Vad är det för skillnad på svartkroppsstrålning och laser?visa
hur bestämmer man resistansen i en lampas glödtråd, när den ändras hela tiden?visa
Vilka olika faktorer (area, material, skärm o.s.v) påverkar ljudkvalitet i en KOAXIAL DIGITAL SIGNALKABEL mellan t.ex. DVD och Förstärkare? http://www.hifileads.co.uk/digital/ixos-1051.htm Är det verkligen möjligt att det kan finnas en riktning på kabeln? Tacksam för svar! visa
Om jag sitter på en testcykel med ett stort svänghjul och ett spännband som reglerar motståndet. Då omvandlas rörelseenergin till värmeenergi. Om jag däremot sitter på en testcykel som har magnetbroms(det bildas knappt någon värme). Vad omvandlas rörelseenergin då till och var tar den vägen?visa
Vilket värde har den elektromagnetiska kraftens kopplingskonstant? Är det samma värde som konstanten i Coulombs lag för elektrostatisk kraftverkan mellan två laddade partiklar?visa
En strömledare i ett magnetfält påverkas av en magnetisk kraft. När det gäller riktningen på kraften finns den sk FBI-regeln, även kallad högerhandsregeln. Man kan även resonera sig fram genom att se på vilken sida av ledaren som det blir ett försvagat magnetfält. Kraften är alltid riktad mot det försvagade magnetfältet. Vad är det som gör att den magnetiska kraften får den riktning som det får? Går det att förklara?visa
Hej jag undrar om Ni kan hjälpa mig med ett problem jag har. Jag måste ha ett tabellvärde för resistiviteten i kromnickel. Jag hittar den inte i formlersamlingen. Tack på förhand Mvh Thorstinavisa
Hej! Vad är skillnaden hos den magnetska polen hos vanliga kylskåps magneter jämfört med den vanliga stavmagneten.visa
Jag har en fråga angående analysmetoden masspektrometer. Jag jobbar just med ett område i Fysik B som tar upp magnetism. Och då studerar jag msspektrografen. Min fråga är hur man vet laddningen på partiklarna som skickas in. När jonerna kommer in i magnetfältet så intar den en cirulär bana. där man kan använda formeln: qvB=mvv/r. hastiheten har man koll på genom hastighetsfiltret: v=E/B. radien kan man mäta med detektor. Den magnetiska flödestätheten B kan man mäta. Man vill veta massan men har ingen koll på laddningen. Min tanka är om det går att få en speciell laddning på alla partiklar eller om det bara är molekyler med en viss laddning som får en radie som detektorn täcker upp. Kan ni svara på detta eller iaf hjälpa mig lite vore jag tacksam.visa
Vad menas med att finstrukturkonstanten (1/137) ger den elektromagnetiska kraftens styrka mellan elektron och proton, och hur har detta värde erhållits? Vad är det exakta värdet?visa
Hur kommer det sig att det surrar kring kraftledningar och hur uppstår ljudet?visa
Hej! Man hör ofta om James Clerk Maxwells - jag tror det var fyra - ekvationer för elektromagnetismen. Jag kan trots detta inte erinra mig att jag sett alla, eller ens någon av dessa. Hur ser de ut?visa
Tack för svar, men ni missförstod min fråga. Enligt läromedel (vi använder Natura), är elektronens hastighet i horisontell led konstant "eftersom det inte finns någon kraft i x-led". Det är ju det det finns, eftersom anoden borde attrahera (tillbaka) de elektroner som passerat den. Avlänkningsfältens påverkan är vinkelrät mot denna rörelse i x-led och enkla att förstå, men eftersom elektronen bör bromsas in i x-led, är den föregivna parabelformen inne i avlänkningsfälten inte lika given..?visa
I en elektronkanon accelereras elektroner från (i stort sett) stillastående till höga hastigheter av anoden. I läromedlen står ofta det att elektronens rörelse i x-led är likformig när den kommit in i avlänkningsplattornas fält. Varför retarderas inte elektronen symmetriskt av Coulombattraktion från anoden så fort den har passerat densamma?visa
Jag undrar? *Vad är det som bestämmer polerna på en spole,som det går ström igenom? VARFÖR blir syd syd och nord nord, och inte tvärt om? MVH mig visa
Från en antenn utbreder sig ett elektromagnetiskt fält, vars elektriska komponent kan skrivas som E(t) = Ê sin k t med k= 2 Pi f och vars magnetiska del kan skrivas B(t) = ^B sin k t Min fråga är: Varför är dessa vågor i fas, när det elektriska fältet enligt teorin (laddningar i rörelse i sändarantennen) har maximum när det magnetiska fältet har minimun?visa
Hur kommer det sig att de elektriska- och magnetiskafälten i en radiovåg befinner sig i fas, fälten i antennen som alstrade vågen är ju åtskilda med en 1/4 period?visa
När jag mäter en 100 ohms-motstånd med en multimeter visas värdet 99,10 ohm på skärmen. Vad kan det bero på? Är det fel på multimetern eller kan man aldrig få mätningen precis?visa
Hej! Tacksam för svar ganska snabbt eftersom det rör sig om en liten tvist mellan mig och min kompis. Min kompis påstår att om man kastar ett föremål mot en högspänningsledning, så kan en ljusbåge lämna ledningen och träffa det högst belägna föremålet (via föremålet man kastar). Kan detta verkligen stämma?visa
Hej. Jag sitter här och funderar på hur stark man kan få en magnet utan att använda elektricitet, det beror ju givetvis på storleken. Men jag tänker mig en kontaktyta som inte är större än ca 2.5 cm i diameter. de kraftigaste jag har lyckats hitta klarar av att lyfta ung. ett kilo. Tacksam för svar. Rasmusvisa
Jag har både hört att gravitationen skulle vara den starkaste naturkraften men jag har också hört att det skulle vara den svagaste. Vilket stämmer? visa
hej! jag undrar hur en supraledande magnet fungerar. visa
Hej I sommras när jag sommar jobbade så hade jag med mig min (en världsradio) radio och jag märkte att ner jag fällde ner antennen så blev mottagningen sämre men när jag flyttade min hand mot radion så förbättrades mottagingen avsevärt varför? Men när jag sedan provade med att nudda med ett muynt så hände inget. visa
Hej! Jagundrar varför man ibland i vårt samhälle väljer att skicka likström i en kabel om man skall transportera elektricitet, istället för växelström som är det normala i det svenska elnätet? T ex mellan Gotland och Västervik utnyttjas likström. Jag vet att en anledning är att man inte har råd att lägga 3 st växelströmskablar men att det även finns aspekter att ta hänsyn till vad gäller förlusten av energi i kabeln. Alltså: hur kan man minska energiförlusterna genom att använda likström i kabeln mellan Gotland och fastlandet?visa
Hej. Angående likström vs växelström. Jag undrar om jag skulle få färre förluster av att dra en likströms kabel genom hela Sverige ner till Gotland utan att omvandla strömmen till växelström förän strömmen kommit till Gotland (ur den synvikeln att resten av Sverige inte får ta del av strömmen på vägen ner till Gotland) Varför i så fall skulle jag få färre förluster?visa
Vad jag har förstått, så säger man att strömmen går från + till -, men om detta var möjligt så måste väl alla komponenter som dioder eller transistorer vara polvända redan vid tillverkning, eller att inmatningsspänningen från nätet är vänt. Kan ni reda ut detta åt mig?visa
Enligt formeln F=BIL utsätts en rak ledare med längden L och strömmen I i ett magnetfält B i rät vinkel till magnetfältet för en kraft F. Om jag nu har en ledare av längden 46 cm med vikten 6,5 g skulle jag kunna få den att bli tyngdlös m.h.a den magnetiska kraften från jordens magnetfält om strömmen vore 10 kA, vilket naturligtvis är helt omöjligt att åstadkomma. Men hur ser situationen ut om man istället använder ett supraledande material? Hur stor ström kan man få i en supraledare med samma storleksordning på tråden som ovan? visa
Vi fick i en laboration i skolan uppgiften att bestämma jordmagnetismen mha en planspole och kompass där vi fick ett svar på 25x10^-6 T men för vår laborations rapport har vi sökt vad svaret borde ha varit. vet ni det?visa
Hur bromsar man en hiss med hjälp av virvelströmsteknink?visa
Hur stora behöver maskorna i ett metallgaller vara för att avskärma bakgrundsstrålningen (21cm vågorna)?visa
Hej! Jag har en fråga vad gäller benämning av plus- och minuspoler på galvaniska celler respektive elektolysceller. På den galvaniska cellen markeras katoden med + (pluspol) medan den på elektrolyscellen markeras med - (minuspol). Varför är det så? Följdfråga: Har katoden, eller pluspolen, i en galvanisk cell samma laddning på hela staven? (Tex ett brunstensbatteri som har en kolstav som pluspol). Jag har granskat de kemiska redox-reaktionerna noga och de är ju faktiskt precis likadana vid katoderna i båda sorters celler! Dvs ström kommer in i denna (övre) ände och det sker en reduktion i elektrolyten. Min teori är därför att i ett batteri (galvanisk cell)är det ju de övre stavarna som är intressanta, de sticker ju upp och ansluts till tex en ficklampa. Medan elektrolysen finns till för att framkalla processen vid nedersidan på stavarna, dvs den nedre delen är intressant. Kanske är det så att man därför benämner staven efter var den intressanta strömmen sker, i elektrolyten eller batteriknopparna...? Jag har läst att man kan säga att den ände där elektroner kommer in kan benämnas som pluspol (underskott/ström skapar ett sug efter elektroner) och den ände där de kommer ut för minuspol. Är det inte därför så att stavarna kan sägas ha olika laddning på övre respektive nedre delen? För vid nedre delen strömmar det ju ut elektroner vid katoden i båda sorters celler, eftersom reduktion sker, både i elektrolyscellen och det galvaniska elementet, trots att den ena benämns som plus- och den andra som minuspol. Detta har förbryllat mig i flera dagar och jag vore tacksam för svar! Med vänlig hälsning, Mariavisa
Hej igen! Ni svarade inte på det jag frågade igår så jag försöker igen. Jag vet flera exempel på olika elektrolyter, redoxreaktioner och katod/anodreaktioner. Det är inte det som är problemet. Vad jag undrar över är varför elektroderna benämns olika i en galvanisk cell och en "elektrolyscell". Jag menar, elektroden där tex oxidationen sker benämns pluspol vid elektrolys och minuspol i ett batteri (galvaniskt element). Varför? Det sker ju i stort sett samma sorts reaktion vid den elektroden i båda fallen! Dvs strömriktningen och halvcellsreaktionen är densamma! Ändå benämns alltså den ena elektroden som plus och den andra som minus. Jag hoppas att min fråga är tydligare nu.visa
Jag undrar varför två parallellkopplade lampor lyser lika starkt som om de vore var för sig om de kopplas till en bra spänningskälla, men inte lyser så starkt när spänningskällan är ett batteri?visa
vad är protoner uppbyggda av?visa
Hej! Hur kan man stoppa mikrovågor? I dörren till mikrovågsugnen sitter det ett metallnät med små hål. Är det till för att stoppa mikrovågorna från att komma ut?visa
Varför leder guld elektricitet bättre än tex. koppar?visa
Hej! Jag läser just nu en kurs om kraftanläggningar. Vi kom att tala om koronaeffekter, förluster som främst uppstår vid kraftstolpar. Det som händer är att den höga spänningen joniserar luften, som därmed börjar leda ström. Detta sker främst vid de tallrikstraveliknande isolatorer som hänger på sådana stolpar. Ena sidan av isolatorn är jordad (fäst i trästolpen), den andra är fäst vid ledningen och är därmed spänningssatt. För att minska dessa förluster sätter man upp en metallring med en diameter på ungefär 2 dm runt isolatorn, en kort bit från ena änden. Min fråga är hur metallringen minskar koronaförlusterna. Det står i NE att detta fenomen främst sker när punkt- eller trådformiga föremål är laddade. Om man monterar på den där metallringen är det i och för sig inte längre ett trådformigt föremål som är den ena polen, men hur skulle det kunna förändra saker och ting? Är det på något sätt det elektriska fältet som förvrängs? Med Vänliga Hälsningar /Andreas Domforsvisa
Jag har elever som gör ett projekt för ett elektronikföretag. I deras papper talas det om triboelektriskskala och triboelektriska effekter. Mina efterforslningar får mig att tro att det rör sig om statiskelektricitet och förmågan att gnida av elektroner... Kan ni ge mig mer information? Speciellt intresserad är jag av själva skalan... Per Sjunnessonvisa
Hej Lund! Vi har fått till uppgift att bygga en op-förstärkare samt att bygga ett filter som tar bort oönskade signaler. Vi behöver en enkel men ingående förklaring av detta. Hoppas ni kan hjälpa oss med detta. Tack på förhand. PS kan ni dessutom förklara skillnaden på vippartyperna latch och flip flop DS.visa
Hej! Jag undrar hur elektricitetens historia ser ut? Vad kom man på och när?visa
Vad beror det på att man kan se ett lila ljus när man öppnar vissa kuvert i mörker?visa
Jag skulle vilja ha en bra förklaring på Amperes lag som jag kan använda till min fysik redovisning så att dom i min klass förstår.visa
Hej! Kanske mer kemi det här egentligen, men ni kanske kan göra ett försök ändå? Om man tar exempelvis en kam, och gnuggar så den blir negativt laddad, så kan man ju böja en vattenstråle med den, eftersom vattenmolekylen är en dipol. Då attraherar ju kammen vattenmolekylens positiva ände, och strålen böjs mot kammen. Men borde inte kammens negativa laddning repellera den negativa delen av molekylen också? Eller är det bara jag som tänker väldigt fel? Tack!visa
Vad betyder växelfält resp statusfält? Vad betyder vagabonderade strömmar?visa
Vilken fysikalisk skillnad är det mellan en virtuel foton som skickas ut från en elektriskt negativt laddad partikel och en som skickas ut i från en elektriskt positivt laddad partikel?visa
En lampa i ett hus lyser för att det kommer en ström från ett en elproducent. Men vart tar strömmen vägen sedan? För att det skall flyta en ström måste det finnas en sluten krets. Går det en ledning tillbaka till elleverantören, eller går strömmen tillbaka via jorden på något sätt? MVH Månsvisa
Hej. Hur stor ström tål en människa? Kan man tillverka konsumentlikström utan hjälp av växelström? Hur? Patrik.visa
Hej! Vi är några blivande fysik lärare och vi får ofta frågan varför man ritar strömmensriktning från + till - men i verkligheten så "går" ju elektronerna från - till + i kretsen. Åt andra hållet är ju det sk "hålen" som vandrar...men varför har det blivit att man ritar åt det hållet? Tacksam för svar..visa
Hej! Jag har hört talas om elektriska pistoler som ska avge väldigt hög spänning utan att skada den utsatta. Detta måste ju innebära att strömstyrkan är väldigt låg. Hur hög spänning tål egentligen människan att bli utsatt för om strömstyrkan är lägsta MÖJLIGA? MVH Jockevisa
Vi, Fysikklass2, har undersökt en s.k. "magnetsnurra" (en snurra som har en plus- och en minus pol, denna snurra kan man sätta i en tillhörande ställning som också har en plus- och minuspol, så att snurran antingen svävar eller dras till ställningen). När vi undersökte snurran kom vi fram till att den är tyngre i svävande tillstånd än när man vänder den och polerna dras till varandra. Så här gjorde vi: Vi placerade snurran i svävande tillstånd i sin ställning och satte ställningen på en våg. Den vägde då 191,853g. Sen tog vi bort ställningen och snurran, nollställde vågen och satte sedan dit ställningen med snurran igen. Men den här gången vände vi snurran så att polerna var olika och snurran drogs till ställningen. Den vägde då 190,853g. Vår fråga är då, vad beror det på att snurran är tyngre i svävande tillstånd än då polerna dras mot varandra? Vi gjorde försöket flera gånger och varje gång skiljde vikten med ca 0,6g. Vi är tacksamma om ni kan försöka besvara detta.

Mvh. Fysik 2 i Nykarleby.

visa
När vi tittade på en sinuskurva, talades det om spänningar från +45V till -45V. Vad menas med en spänning på -45V? Finns det?visa
Jag undrar hur stor spänningen är mellan två punkter som ligger på samma ekvipotential linje, samt varför det är så? Tack på förhand! Marlenevisa
I Nyteknik berättas om ett "magnetokaloriskt" ämne som hettas upp när det utsätts för ett magnetfält från ett permanentmagnetfält. Försvagas fältet då? Varifrån tas energin som går åt till att hetta upp det "magnetokaloriska" ämnet?visa
Vilken är den högsta spänning människa lyckats skapa själv altså inte blixen. jag har en trafo som ger 10kv hemma i kåken men det måste ju gå att få mycekt mer än det, tesla lyckades väl skapa 1000kv eller? visa
Magnetfältet kring jorden skiftar ju vart 700000:de år. Hur snabbt går de här skiftena?Går det ögonblickligen, eller tar det längre tid? Vilka konsekvenser får magnetfältsskiftena för livet på jorden ? visa
Varför är inte blixten rak? Och vad händer egentligen när det blixtrar? Består blixten av elektroner eller fotoner?visa
Påverkar magnetiska fält något på människan?visa
Finns det nått sätt att stoppa radio vågor. Jag menar typ att störa eller förstöra dom. Om t.ex nån har en sändare någonstans, kan man då göra nått för att störa den sändningen Tack på förhand //jacob visa
Hejsan! Jag har en fråga! I min mikrovågsugn har lacken lossnat på botten, så att metallen är blottad! Är det farligt att laga mat i mikron då? Eftersom metall inte skall stoppas i en mikrovågsugn. Tack på förhand!visa
Har en rak enkel ledare en induktans ? visa
Hej! Jag har en liten fråga angående trasiga glödlampor. Under en kemilektion tog en av våra kemilärare en trasig glödlampa och lade den i en bägare med vatten. Därefter satte hon den i en microvågsugnen och satte på den. Efter ett tag började lampan att lysa... Varför? och Hur? P.S skulle gärna vilja ha förklaring med biilder m.m.visa
Magneter stöter bort varandra om lika poler vänds mot varandra. Är det möjligt att får ett föremål att sväva på jordens magnetfält? Om JA, finns det i så fall en begränsad vikt och kan man öka den möjliga vikten genom att forma föremålet på ett speciellt sätt ungefär som en båt som flyter på vattnet?visa
Jag skulle vara glad om ni skulle kunna förklara vad en virvelström är och hur den uppkommer.(grundligt)visa
Jag undrar om ni vet något om ledande plaster?visa
Mikrovågor påverkar vatten och fett så att de får högre energi, vilka våglängder påverkar luft(O2, N2...)? Tack på förhand!visa
Hej! Jag och några av mina klasskamrater ska göra en videofilm. Vi kommer att använda 650 W lampor. Hur många sådana kan man koppla in i ett vanligt modernt kontorsrum? Hur hög säkring behövs för att man ska kunna koppla in fem sådana lampor. Maria Wik visa
Hej! Om man delar en magnet så många gånger så att man tillslut kommer till den minsta tillåtna uppbyggnad av en magnet med en nord och sydände och sedan delar på den, borde man inte få två magneter som bara har en pol? Om så är fallet, hur skulle de bete sig? Skulle de sträva efter att kopplas ihop igen? Tacksam för svar!visa
hallo fysik grabbar!!! jag har en liten fråga i en ledare. Elektronerna åker framåt bildas det då ett magnetfält runt denna elekron? och påverkar detta magnetfält i sin tur de andra elektronerna? jag vore tacksam för svar snarast. //johnvisa
En sk faradays bur skyddar ju mot elektriska fält. Hur är det med magnetiska fält. Skyddar den även mot magnetiska fält?visa
Hej! Finns det några legeringar utan järn som uppvisar (praktiskt användbara) ferromagnetiska egenskaper? visa
Batterier Vem uppfann batteriet och hur är det uppbyggt ALL information är nyttigvisa
Jag åker spårvag nästan varje dag. Spårvagnsledningarna leders ström, men de avger magnetisk resp. elektrisk fält också? Hur kan jag beräkna storleken på dessa? Går det att använda sig endast av formlerna för elektrisk fält och magnetfält? Tacksam för svar.visa
Jag undrar över hur uppladdningen av nickelhydridbatteriet i en eltandborste går till. När man sätter eltandborsten på laddningsenheten blir det ju ingen metallisk kontakt mellan dessa, utan bara "plast mot plast".visa
Vi har nyligen gjort en lab på jordens magnetfält i skolan. Vi har kommit fram till ett värde, och vår lärare sa att vi skulle jämföra detta med ett "litteraturvärde". Så jag undrar om ni har något värde som vi kan använda. Eller om ni vet någonstans man kan leta efter ett sådant.visa
Hej jag heter Emma NIlvander och går naturvetenskap på Bollerup. Jag och en klasskamrat gör en fysiklabb om jordmagnetiska fältet. Vi skulle gärna vilja ha uppgifter om vad det allmänna jordmagnetiska fältet i Skåne är(om ni har detta). Tack på förhand skickas till: e_nilvander@hotmail.com visa
Hur fungerar en kristallmottagare?visa
Vi är några elever som bygger en förenklad bandgenerator. Enligt uppgift skall det bli möjligt att uppnå en spänning på ca 30 kV. Av erfarenhet så vet vi att det inte är farligt att handskas med van den Graaf-maskinerna. Vi har förstått att det inte är spänningen i sig som är farlig för oss människor, utan mer eventuell strömstyrka som passerar genom oss. Det som jag inte får ihop är hur nätspänningen på 230V är farlig, och enligt andra uppgifter även att man inte bör seriekoppla likströmsbatterier till mer än 50V eftersom det också kan utgöra livsfara. Jag tänker på förhållandet U = R * I och ser i detta fall en människa som själva motståndet i en ev strömkrets. Med detta tankesätt så skulle bandgeneratorn utgöra en livsfara för oss. Hjälp mig att reda ut begreppen! visa
Vi har nyss haft prov i ellära och hade en praktisk del där vi skulle mäta upp lite saker bland annat strömmen över en kondensator. Strömmen ska ju vara noll eftersom det var likspänning. En kompis fick ändå när han mätte en liten ström 0.04 microA eller liknande med hjälp av en multimeter. Hur kommer sig det. Jag tror att det finns en liten ström i resistorn då man mäter den över kondensatorn. Är det rättvisa
hej, det är så att vi jobbar med elektromagnetiska fält och liknade på fysiken, och då började vi prata om att jordens magnetiska poler ändras. Vår lärare sa att dom ändras, nu undrar jag hur ofta och om det sker direkt eller under lång tid? visa
Det uppstår tydligen en spänning mellan de två rälsarna när ett tåg åker framåt. Hur bestämmer jag denna spänning till storlek och riktining beroende på tågets hastighet, rörelseriktining och latitud? Förklara!visa
Hej, jag vill veta vad induktion är för något och vilka lagar och formler som finns. Skulle även ni ge något exempel på några uträkningar.visa
Håller på lite med specialarbetet och undrar om det finns något svar på dessa små frågor? Är mikrovågsugnen farlig? Forskas det någonting om detta? I så fall: Var? Finns det några nyligen gjorda undersökningar man kan ta del av? Tack på förhand!visa
Hej, jag hålle på med ett arbete som handlar om kärnkraftverk, generator, transformator,elektricitet m.m. Fråga: Jag vill veta vad växelström är och vad fördelarna är med växelström.visa
Jag har lite motsägande uppgifter i min fysik bok och mina lektionsanteckningar, därför undrar jag följande: I en strömkrets med en lampa och ett reostat har vi undersökt strömmen och spänningen och räknat ut motståndet. Vi har gjort ett diagram. x-axel 0 strömmen, y-axeln= spänningen. om nu kurvan som bildas blir brantare innebär det att lampan lyser starkare eller svagare? Tacksam för ett snabbt svar eftersom jag har examen imorgon. Ciao! Filippavisa
Är det möjligt att skapa ett magnetfält som precis motverkar jordens magnetfält och på så sätt skapa något som svävar? Varför har detta inte i så fall gjorts?visa
Jag har hört att man aldrig ska ställa ett bilbatteri på ett betonggolv, detta pågrund av att det då laddas ur. Är detta riktigt?, i så fall varför. visa
En bra faradays bur skall ju inte släppa in någon elektromagnetisk strålning. Men varför kan man observera ljus genom även mycket täta faradyburar. Man kan ju t.ex. se ljus igenom blyglas eller gitter av metall samt även genom väldigt tunna hinnor av metall. Eller fungerar inte faradys bur när det är fråga om synligt ljus? och i så fall varför är det så? Tack på förhand.visa
Jag såg ett mycket märkligt sammanträffande när jag studerade diverse fysikaliska konstanter. Nämligen att: Permeabiliteten i vakuum(magnetiska konstanten) multiplicerat med kapacitiviteten i vakuum(elektriska konstanten) multiplicerat med kvadraten av ljusets hastighet är 1! (uträkningen utan de korrekta tecknena, º står för en nedåtförskjuten nolla, ´ står för ett upphöjt minustecken) €º * µº * c² = 1 8,854*10^-12*4¶*10^-7*(2,997925*10^8)²=1 €º * µº = c´² Eller med andra ord: kapacitiviteten i vakuum gånger permeabiliteten i vakuum är detsamma som den inverterade kvadraten av ljusets hastighet i vakuum. Frågan är: Varför är det så??? Äntligen en klurig fråga om fysik! Känn er fria att skicka ett brev till mig om jag får nobelpriset eller nånting - araanor@email.comvisa
Fråga om magnetism: Varför blir järnföremål, t,.ex en spik, magnetiska när de kommer i kontakt med parmanentmagneter?visa
Jag läste för ett par år sedan (i Fof tror jag) att fysikern Nikola Tesla på sin tid utförde en mängd fantastiska experiment där han bl a lyckades med att trådlöst överföra elektrisk ström. Hur mycket av detta kan tänkas vara sant? Kan man idag överföra elektrisk ström trådlöst på större avstånd? Mvh Andreasvisa
Hur kommer det sig att spänningen i en elektrisk krets kan vara olika för olika komponenter. De påverkas väl av samma elektriska fält, dvs det från spänningskällan. Av vad jag har förstått så är det pga resistansen kan variera och därmed så krävs det olika mycket energi för strömmen att ta sig igenom de olika komponenterna. Är det så att det bara är spänningskällan som ger upphov till elektriska fält eller kan det finnas flera fällt i en krets? Vad kommer i så fall dessa ifrån? mvh Andreasvisa
Vilken är egentligen pluspol i ett vanligt ficklampsbatteri (brunstenabatteri), kolstaven eller manganet ?visa
Hur funkar en tändare?visa
Vid växelspänning så ändras ju spänningens storlek och polaritet men hur ändras strömmen,flyter den hela tiden åt samma håll eller ändrar den riktning och går åt olika håll?visa
Kan ni ge en utförligare beskrivning av jonosfärens egenskap att reflektera strålning samt varför den fungerar olika dag och natt.visa
hejsan jag är en grabb på 16 vårar och jag har ett problem,varför luktar det konstigt när det åskar och om elektriska apparater. jag vore mycket tacksam om ni kunde hjälpa mig. Vi hade det på fysiken i våran bok och jag frågade läraren men han visste inte. och när jag ändå håller på vad menas med "Tvillingparadoxet"??? visa
Var kan man köpa/få tag i my metall? vart används det eller vem säljer det?visa
Hej! På ett batteri jag hittade stod det 1.5V, 50mAh. Hur beräknar jag batteriets effekt?visa
Om man kopplar ihop ett 9v batteri, 1 motstånd och en 100 uF kondensator och ritar upp ett diagram med Strömmen (I) i y-led och tiden (t) i x-led. studerar man detta så ser man att strömen sjunker exponentiellt med tiden. Beror detta på att R ökar när kondensatorn laddas upp eller att U sjunker? visa
I en avis læste jeg en meget interessant artikel om energi produktion, der i blandt var der et afsnit om brændselscelle. At en brændselscelle har en god energiudnyttelse og er miljømæssig korrekt gør, at jeg er meget interesseret i at få mere kendskab til teorien bag en brændselscelle. Da tænkte jeg om det var muligt, at De ville være mig behjælpelig. Jeg håber at de har noget skriftelig teori om emnet som de ville være så venlig at sende til mig. popfikser@hotmail.com Ida Andersen Hjertegræsvej 62 DK 5210 Odense NV Denmark På forhånd tak Idavisa
Vad händer med en supra-ledare om temperaturen stiger? visa
Tack för svaren på mina senaste frågor. I synnerhet den om kamerans blixtkondensator. Här kommer nu några nya om induktion-växelström.

1. En transformators utspänning sjunker när belastningen ökar. Beror det på att spolen på sekundärsidan har trådresistans (inre resistans) ?

2. En i huvusak induktiv belastning som kopplas till nätet omsätter ju enbart energi i den resistiva delen. I själva spolen sker ju ingen energiomsättning annat än att den magnetiska energin går tillbaka till nätet. Men hur blir det med en spole i en elmotor. Där omvandlas tydligen energi till rörelseenergi hos rotorn. Betyder det att den lagrade magnetiska energin hos spolen inte går tillbaka till nätet utan blir rörelseenergi hos rotorn.

3. Vad menas egentligen med faskompensering. Jag har hört att man ibland vill få fasen = 0 grader för en belastning för att "minska energiförlusterna". Man kan då koppla in en kondensator eller en spole för att få fasen = 0. Min fråga är då. Var sker själva vinsten? Är det så att man får ut mer effekt för själva belastningen eller ökas verkningsgraden hos belastningen eller är det rent av så att vinsten ligger i att nätets förlusteffekter minskas?

4. Om man belastar ett batteri får man ju ut maxeffekt hos belastningen om belastningens resistans är lika med inre resistansen för batteriet. Verkningsgraden blir dock 50% eftersom hälften av värmen omsätts i det inre motståndet, så på så vis är det kanske en dålig anpassning. Men för en stereo-högtalare verkar detta inte vara viktigt eftersom det alltid talas om att sätta utimpedans och inimpedans lika. Hur kan det komma sig?

5. Hushållens kWh-mätare fungerar enligt alla läroböcker med hjälp av virvelströmmar. Ingen lärobok bemödar sig dock att förklara mera ingående. I NE näms dock att det är två spolar som skapar virvelströmmarna. En "strömspole" och en "spänningsspole" för att så kunna mäta effekten. Bild och koplingsschema lyser dock med sin frånvaro. Kan det vara så att det är lite hemligt?? Om inte så vore jag tacksam för mera ingående förklaringar.

visa
Hur lyder Coulombs lag och vad används den till?visa
Hej jag har några frågor om supraledare.

1.Hur kom man fram till att ett flödeskvantum är 2 * 10^-15 Weber.

2.När vortexarna vid Hc1 börjar att tränga in i supraledaren tills att de helt fyller den vid Hc2 är en lång bit. Är Meissner-effekten så försvagad vid de höga magnetfält man behöver att man inte kan använda den praktiskt?

3.På vissa ställen står det att man använder sig av meissner-effekten i maglev-tåg. Är det inte så att man använder sig av supraledande spolar, eftersom Meissner-effekten försvagas av vortexar?

4.Vilket spinntal får ett Cooper-par enligt BSC-teorin 1 eller 0.

5.Är det riktigt att ett Cooper-par upträder som en Booson och att man därmed kan säga att man inte kan skilja Cooperparen åt, och den supraledande effekten beror på att elektronerna rör sig som ett stort kollektiv genom ledaren. 6.Är det sant att man kan packa en anordning bestående av supraledare-oxidskikt-supraledare så tätt att om man lade ner forskning så skulle denna slå ut dagens processorer? Man skulle då utnyttja sig av Josephsonströmmen och bryta denna med ett magnetfält från kontrollströmmen, vilket skulle ge en snabbare övergång mellan 1 och 0.

visa
Jag har en f.d. kock i min fysik B på basåret. Han har använt en induktionsspis. Den ser enligt honom ut som en "vanlig" spis med keramikhäll. Kastrullen kan möjligen vara lite mer tjockbottnad än en vanlig kastrull. När man tar av kastrullen efter kokning är "plattan" ej varm. Hur fungerar en sådan induktionsspis?visa
Hur kan man förklara det fenomen som sker när man för en magnet framför en TV-skärm? visa
Jag vill veta i detalj hur en ringklocka fungerar? Det jag är mest intresserad av är magnetismens funktion i klockan.visa
Hej, skulle ha två frågor som jag inte själva har hittat svar till. 1: Vad är det för skillnad mellan infraröda bilöppnare samt mikrovågsdörröppnare. Varför kan man med en mikrovågssändare öppna dörrarna från nästan 30m avstånd men med en infraröd bara från 1m? Jag vet att det har att göra med energier m.m. men varför just mikro? 2: Om man fäller en stavmagnet genom ett aluminumrör så kommer den långsammare ner än om man fäller den genom ett lika långt plast rör. Varför det? Många tack i förväg!visa
Hej! Vi har fått i uppgift att lösa ett litet problem och samla information om brandvarnare. Så här kommer frågan: vad är det i americium som gör att det reagerar på rök? Är det röken som joniseras av den avgivna gammastrålningen från Am eller? Tack på förhand! visa
Hej! Jag undrar om det går att på ett enkelt sätt omvandla en likström till en växelström! Tex, om man vill integrera ett batteri direkt till elsystemet i en villa. visa
Om bilen fungerar som Faradays bur, varför kan man då använda mobiltelefonen i bilen och ta emot samtal?visa
Läste frågan "Om bilen fungerar som Faradays bur (fråga 3949 nedan), varför kan man då använda mobiltelefonen i bilen och ta emot samtal?" och svaret därtill. Bilens fönster är stora för mobiltelefonens vågor men det är inte hålen i gallret i luckan till en mikrovågsugn. Jag har testat (med ugnen avstängd) och telefonen har i stort sett lika bra mottagning inne i ugnen som utanför. Dessutom är telefonens vågor LÄNGRE än de vågor ugnen arbetar med så de borde i så fall stoppas ännu bättre. Ugnens hölje släpper ju inte igenom mikrovågorna som skall värma maten. Nästan inte alls i alla fall... Kan förresten gnistöverslag, som blixten mätas i termer av våglängd? De radiovågor från blixten som stör AM-mottagare är ju inte det samma som själva blixten.visa
Vad är egentligen ett magnetiskt fält? Hur kommer det sig att vi här på jorden kan förvara anitmateria i magnetfält? visa
Ljusets hastighet i vacuum är konstant. Den är alltså lika för alla observatörer oavsett rörelse i förhållande till ljuskällan. Det innebär också att ljuset aldrig kan uppleva någon acceleration, inte ens ögonblicket efter att det sänts ut från atomen. Detta resonemang, om det är riktigt, stämmer också bra med F=am. Ljus har ingen vilomassa och borde därför inte kunna accelereras från 0 m/s. Därmed måste ljus ha begynnelsehastigheten 3*10^8 m/s. Har jag uppfattat saken rätt? Förklara då vänligen hur elektromagnetiska vågor får sin hastighet. Jag skulle även vilja veta vem som kom på, och hur, fenomenet elektromagnetiska vågor. visa
Eftersom jorden har två poler med tillhörande magnetfält! finns det då inget sätt att utvinna energi ur detta "system". Jag tror att Nikolai Tesla var inne på denna idé för ca 100 år sedan men "glömts" bort-eller? Något för framtida energikris.. visa
Hur ser magnetfältet ut kring en permanentmagnet? Kring en elektrisk ledare? Kring en spole? Och kring jorden?visa
Jag har fastnat för det mycket intressanta fenomenet;kul/klotblixt. Vad jag hittills förstått så har man än idag inte någon direkt förklaring på fenomenet, men att det finns en del teorier. Tacksam för alla tips & all information.visa
Hej min fråga till er är förmodligen av en annorlunda karaktär. Men jag gör ett försök för att se om jag har hamnat rätt. Jag jobbar i städbranschen, ett av dom stora mysterierna som vi brottas med är det vi kallar mjölning på polishbehandlade linoleum golv. som uppstår när det är låg luftfuktighet inomhus oftast under 25% alltså på vintern. Polish innehåller ofta akrylatplast eller någon annan plast. precis som målarfärg (akrylatfärg) Polishen används för att skydda golven mot slitage och för att göra det mer lättstädat. tyvärr allt för ofta slarvas det med grundjobbet när golvvården görs pga outbildad personal eller för låga priser. då inträffar fenomenet krackelering precis som när målarfärg krackelerar av samma anledning. (för att ge lite bakgrund) Men mjölning säger dom kloka som vet är när polishen sitter och det uppstår ett vitt damm när ytskiktet av någon konstig anledning släpper. Nu har vi tagit dammet vid minst tio gånger på olika objekt som ska ha mjölat och skickat det för analys på ett labratorium som sedan har konstaterat att dammet alla gånger har innehållit textildamm gatudamm byggdamm men inte zink som man tittar efter om det ska innehålla polish. Min teori eller fråga till er är följande. blir damm lättare vid låg luftfuktighet och tyngre vid en hög lutfuktighet Kan golv med akrylatpolish eller innehållande någon annan plast bli laddade som sedan drar till sig dammet som finns i luften. Kan det hjälpa till om det städas med en torr syntetfibermopp som kan ladda upp ytan. Det här problemet är större än man kan tänka sig och idag finns ingen fakta bara en massa tyckande som genererar till att en massa mirakelprodukter lanseras i branschen och efter som kunskapen är så dålig köper vi också all smörja. Problemet drabbar många, framförallt barn i skolor men även vuxna som jobbar i den miljön som har problemet. Nu ska man också lägga till att de senaste åren har företag och kommuner (skolor) dragit rejält ner på städfrekvenserna för att spara pengar. Har ni något svar eller om det finns något klokt i den här teorin. är jag mycket tacksam.visa
En sak som jag och mina klasskompisar har funderat på är hur man kan avskärma den elektromagnetiska strålningen från elkablar (vilka ämnen används)? Går det på samma sätt att avskärma vanlig magnetisk strålning? Var kan man i så fall få tag på dessa material. Tack på förhand. visa
Hur fungerar: 1. Peltier-effekten. 2. Seebeck-effekten. Är strömutvecklingen proportionell till värmedifferensen i Seebeck-effekten? visa
Hej! Vi håller på med ett eget arbete i fysik, om mobiltelefoner och deras eventuella skadeverkningar, och undrar: Varför är det skadligt för den mänskliga organismen att använda mobiltelefon (om man antar att det skulle vara skadligt)? Vad påverkar organismen? Hur påverkar det organismen? Vad kan hända och hur kan man "skydda" sig? Tacksam för svar. Mvh Annelie och Ulla.visa
Hej! Jag håller på med Kirchhoff och hans lagar i ett fysikprojekt i skolan. Jag har svårt att hitta bra information som inte är alltför komplicerad. Jag undrar nu om ni skulle kunna förklara lagarna på ett lite lättare sätt? Samt skicka lite bra sidor om Kirchhoff om ni vet någon. Tack på förhand! Mvh Anders Olsson visa
Jag skulle vilja veta hur den elektriska ålen kan producera så hög spänning utan att all laddning leds ut i vattnet? Hur är ålens celler uppbyggda? Tack på förhand/Tobbe visa
Jag funderar över likheter mellan elektriska fält och gravitationsfält. Förutom avståndsberoendet har jag hittat: Att bestämma lägesenergi i båda fälten går till på ungefär samma sätt.(Wp=mgh och Wp=QEh) Finns det några ytterligare likheter? visa
Jag har två frågor.

1. När man visar en elektromagnetisk svängningskrets så tittar man ju på hur det elektriska fältet varierar och hur det magnetiska fältet varierar. Då det elektriska fältet är som störst så är det magnetiska fältet 0, och vice versa.

Men när man ser bilder på elektromagnetisk strålning ritas fältvektorerna så att de samtidigt når sitt max. Varför ritas inte fältvektorerna fasförskjutna i förhållande till varandra.

2. Hur kan man förklara att viss materia är transparent?

visa
OK, det är inte laddningen utan fältstyrkan som är större vid en spets än på plan yta. Men varför är den det? visa
Jag undrar var ifrån induktansens enhet 1 henry, kommer från. Tacksam för svar! Linda visa
1. Hur fungerar en pn-övergång? 2. Kan ni beskriva jämvikt, backriktning och framriktning i en pn-övergång? 3. Vilka användningsområden finns för en pn-övergång? visa
Hur och av vad är en termistor uppbyggd? Jag undrar hur både NTC och PTC är uppbyggda. visa
Vilken är den högsta temperatur vid superkonduktivitet som uppnåtts? visa
Hur tillverkar man en egen kondensator (material, storlek på plattor mm)? Inom vilka områden har man störst användning för kondensatorer, och varför? visa
Hejsan! Vi håller på med ett projekt i fysik och skulle behöva lite hjälp. Kan ni skriva och berätta lite om EMK och inre resistans. Vi skulle också vara tacksamma om ni kunde ge oss ett tips på laboration.Tack på förhand. visa
Hej! Jag och min kompis håller på med ett projekt om magnetfält och magnetfält kring ledare. Vi undrar om det finns något sätt att reda på magnetens syd och nordpol. Finns det några bra enkla labbar om magnetfält???? Svar önskas snarast!!! Tack på Förhand Hanna visa
Hejsan, Vad är det för fördel att skicka stora strömmar (effekter) med likspänning kontra växelspänning över stora avstånd ? (Det kanske inte är någon fördel!?) Stomströmnätet i Sverige består av 400 KV ledningar(växel) men vid överföringar till exempelvis Gotland vill bolagen gärna använda likspänningskablar. Varför ? Det borde vara krångligare med omvandlingen till lågspänning. MVH Mange visa
Varför byter det magnetiska fältet kring en ledare riktning när strömmen ändrar riktning? visa
Några frågor om laddning och ström.
1. Måste det finnas tillräckligt med "fria" elektroner i en s k "Faradays bur" för att den ska kunna fungera? Jag tycker att om det inte finns tillräckligt många så kan de väl inte "neutralisera" ett yttre fält.
2. Hur fungerar s k "spetsverkan"? Fördelas fria laddningar på en metall så att de kommer så långt ifrån varandra ytmässigt eller volymsmässigt. Sker urladdning vid en spets endast till en spets eller rusar elektronerna även lättare ifrån en spets?
3. Hur fungerar ett rökfilter. Vid experiment kan man se att en ljuslåga böjer av mot ena elektroden och svärtar den. Vad händer? Är själva lågan eller röken laddad i sig eller avger elektroderna laddning som fastnar på röken eller är det någon form av influens i rökpartiklarna? Om det är influens varför dras röken då enbart mot den ena elektroden?
4. Strömmen i en seriekrets är ju lika stor vid olika punkter, men betyder det att elektronerna har samma hastighet vid dessa punkter?
och så dessutom.
5. En uppmärksam elev noterade vid experiment med kallt vatten inne i vakuumkupan att vattnet enbart kokar så länge vakuumpumpen arbetar. När pumpen slås av avstannar kokningen så gott som ögonblickligen utan att trycket ändras. (åtminstone rör sig inte barometervisaren)
visa
När det magnetiska flödet genom en slinga förändras så uppkommer en emk, men emk'n måste väl vara ett resultat av att det skett en elektronomfördelning så att det finns en + sida och en - sida i slingan. eller? visa
Spelar det någon roll av vilket material plattorna i en plattkondensator är tillverkade av? Om t.ex. plattorna var gjorda av Cu skulle de då kunna hålla mer laddning än vad Fe skulle kunna?visa
Varför betecknas ström och spänning vanligen med I resp. U?visa
Det pågår ett litet "reklamkrig" i media angående om man ska resa med tåg eller flyg. Flygförespråkarna hävdar att det finns farliga eletromagnetiska fält i ett tåg. Att en lokförare kan utsättas för dessa fält förstår jag, men hur är det med passagerarna?visa
På vilka ställen i samhället kan man hitta kondensatorer, och vad har de för funktion i dessa apparater?visa
På en fysiklektion sa vår lärare att radiovågor är transversella, dvs att partiklarna i mediet rör sig vinkelrätt mot vågens utbredningsriktning. Varför använder man då radiomottagare som är lodräta mot marken. Borde man inte placera dem vågrätt istället? visa
Vad består en elektromagnetisk svängning egentligen av?
Hur kan en elektromagnetisk svängning utbreda sig i vakuum?
visa
En vanlig blixt består ju av elektroner. Kan då en blixt fortplanta sig i vakuum? Och om; avger den i så fall ljus?visa
Jag håller på att skriva ett speciallarbete om supraledning. Min frågeställning är hur långt man just idag har kommit inom denna och kommer man i framtiden att endast använda supraledare som ledare. Nu undrar jag var man kan få reda på den senaste informationen om supralednigsforskningen.visa
Jag har i mitt specialarbete om sömn stött på fakta som säger att man med elektromagnetiska fält kan förbättra sömnen. Stämmer detta? Vilken effekt har magnetfält på sömnen?visa
Jag har upptäckt att när jag släckt min lågenergilampa över sängen, så lyser den upp med ett spöklikt sken när man rör vid den. Vad beror detta på? Statisk elektricitet?visa
Går det åt mera ström om man tänder och släcker en glödlampa ofta?visa
Hej! Jag har en fråga angående glödlampan i microugnen. Samma fenomen (lampan lyser) uppstår när man stoppar in en energisparlampa (de har väl ingen metalltråd i sig?) Hur kommer det sig?visa
Hur förändras elektronernas hastighet då de kommer in i ett magnetfält efter att ha accelereras av en spänning.visa
Om man stoppar en glödlampa i ett glas vatten och sätter in de båda i mikrovågsugnen lyser lampan. Vad är det som händer och vilken roll spelar vattnet (förutom den uppenbara rollen att skärma av metallen)?visa
Kan protoner i plasmatillstånd leda elektricitetvisa
Hur fungerar mikrovågsugnen ?? Vem kom på den ?? Mikrovågernas funktion ???visa
Detta är egentligen både en fysikalisk och kemisk fråga men jag hoppas ändå att jag ska kunna få ett svar. Vad är egentligen joniserad luft, hur uppkommer fenomenet och vad kan man göra för att förhindra att det sker. Vi har nämligen ett problem att lösa som handlar om jonisering i samband med stora spänningar som orsakar överslag i lindningshärvor. Vi skulle därför vara tacksamma om ni kunde förklara ingående och kanske komma med något tips på bättre isolatorer än luft.visa
Jag har hört att man själv kan bygga en slags solcell bestående av koppar, kopparoxid och en saltlösning. Stämmer det och hur ska man i så fall göra? Finns det något annat sätt att själv bygga en solcell?visa
Vid åska: Varför möts den nedersta förurladdningen av en motsatt förurladdning som skjuter upp från marken och möter den nedåtgående förurladdningen ca 30 meter upp? visa
Vad är det som avgör en generators effekt? (hur många volt och hur mycket spänning den alstrar) visa
Vi läser för tillfället om det jordmagnetiska fältet, och i en film vi såg, fick vi reda på att var 500 000'e år byter jorden polaritet (sydpol blir nordpol och vice versa). Nu undrar vi hur denna växling sker. Minskar magnetfältet i styrka tills det når noll, för att sedan öka igen och då har polerna bytt plats, eller hur sker det? visa
Om man drar ström genom en drossel och bryter strömmen kommer drosseln fortsätta driva denna ström m.h.a den lagrade energin i järnkärnan. Om man ersätter drosseln med en luftlindad spole med samma induktans vill spolen fortfarande driva samma ström vid frånslag, med skillnaden att det inte finns någon kärna med lagrad energi. Ändringen av magnetfältet är ju samma med eller utan kärna, men kärnan håller ju tillhanda energi. Luften kan ju inte hålla ett magnetfält vid frånslag av strömmen. Båda spolar kommer inducera en spänning motsvarande -L * di / dt. Min fråga är: Kommer den luftlindade spolen att orka driva samma ström vid frånslag när den inte har någon energi lagrad (i en järnkärna)? Kärnan håller ju kvar energi, i luften är magnetfältet momentant och försvinner vid frånslag. Tack på förhand. visa
Jag har läst om Kristian Olaf Bernhard Birkeland (1867-1917) och är intresserad av ett experiment som han gjorde. Han lät nämligen beskjuta en elektromagnet med en elektronkanon och lyckades på sätt bilda ett konstgjort norrsken. Vad jag vill veta är om ni vet hur han utförde laborationen (t.ex. var den i vakuum eller inte). Jag undrar också om det är något som man kan göra i samband med mitt specialarbete? (klarar man av det tredje året på gymnasiet). Vet ni även vad Birkeland kom fram eller vad han drog för slutsatser så skulle jag bli ännu mer tacksam. Hälsningar Johan visa
Vi är några stycken som undrar hur ett termoelement fungerar. Hur kommer det sig att en temperaturskillnad kan ge upphov till en spänning?visa
jag undrade bara varför inte mikrovågorna kommer ut genom frontluckan i en mikrovågsugn.visa
Vi läser just nu om elektricitet, elektriska fält mm. Vi började prata om ett experiment som vetenskapsmän från England och Holland utförde 1997. De gjorde en groda till en magnet med hjälp av elektromagnetism och fick den på så sätt att sväva. (Illustrerad Vetenskap nr 2 1998, s.63) Vi undrar nu hur de lyckades med detta. Vi vet ju att de använde elektromagnetism, men hur fungerarade det i praktiken? Hur stora magneter var man tvungna att använda och vilka storheter var det på den energi som användes? Har försöket gjorts om någonstans? Hur dokumenterades försöket? Finns det fler bilder (förutom den i tidningen)?visa
jag ska göra en laboration om energifält och magnetiska fält jag undrar hur jag skulle kunna bevisa och beräkna dessa vid en högspänningsledning. Vilka instrument kan man använda sig av och hur ska jag gå till väga? MVH / Kattis visa
Hej! Vid ett försök skulle man bestämma horisontalkomposanten av jordens magnetfält. Man skickade en bestämd ström genom en tangentbussol(platt, bred spole) med en kompass i centrum. Varvid man kunde mäta vinkelutslaget på kompassen och m.h.a detta räkna ut horisontalkomposanten. I kompassen var magnetnålen mycket kort. Varför? Och finns det något bestämt värde på horisontalkomposanten? visa
Hej! Jag ska göra ett arbete om den elektriska aktiviteten i hjärnan. Problemet är att jag inte kan få fram någon bra information. Hur fungerar de elektriska vågorna i hjärnan? Var ska jag leta? Jätteglad för svar!! Tack! visa
Hej fysiker! Vi betraktar en kraftledning. Från denna utstrålas ett elektromagnetiskt fält med frekvensen 50Hz, alltså våglängden 6000km (rejäla vågor) till följd av strömmen i ledningen. Om vi hade helt tokiga generatorer som gav hiskeliga 500THz i stället så borde våglängden på strålningen från ledningarna ligga på 600nm, alltså synligt ljus! Ledningarna skulle lysa utan att glöda som en vanlig glödtråd. Är detta möjligt? Vi kanske kan åtminstone teoretiskt bortse från induktans i ledningen som skulle stoppa ström med sådan oerhörd frekvens. Det måste väl förloras energi i sådan strålning, oavsett våglängd. Och även en supraledare ger väl dessa fält så då sker inte energiöverföringen förlustfritt där heller trots att resistansen är noll. /Olog visa
Varför är kompassnålen kort? visa
Om man har en superledare i form av en ring som får rotera friktionsfritt (man kyler ned den så att den är "superlednade") på en elektromagnet av samma form så att den kan rotera utan att vidröra underlaget och sedan sänker en omagnetisk vikt fäst i en dynamometer genom de båda ringarna. Kommer då viktens tyngd då att minska? visa
VAd innebar Maxwells teori om de elektroniska ljuset? Hur fungerar detta? visa
Hej. Fick tillbaka ett rättat fysikprov. Fick 1 poängs avdrag på provet. Enligt frågan skulle jag räkna ut EMS i en elektrisk krets. Gjorde det och svarade 12,500675V och det var det rätta svaret men fick avdrag för att jag inte hade svarat med rätt antal värdesiffror. Frågan: "Man seriekopplar ett batteri med en resistor och en amperemeter. Amperemetern visar 1,35 mA. Batteriets inre resistans är 0,50 Ohm. En voltmeter som är inkopplad mellan batteriets poler visar 12,5 Volt. Beräkna batteriets EMS." Slut på frågan. Minsta antal värdesiffror i frågan är ju 2 st. En annan elev fick rätt för svaret 12,5 V men om man nu ska gå efter antal värdesiffror är det rätta svaret 13V. Har jag rätt om jag hävdar att jag ska ha lika rätt som han med 12,5 V som med mitt exakta svar 12,500675? TACK. visa
Hur fungerar egentligen en kondensator? Den verkar fungera som laddningsförvarare, men det måste ju i så fall vara ELEKTRONER som lagras! Men strömmen är ju definerad från + till -, hur kan då elektroner lagras? När kondensatorn är helt uppladdad bildas ju en spänning som avtar exponentialartat, men det måste ju även här vara en ström av elektroner. En ström från positivt till negativt passar inte in i ovanstående resonemang så hur fungerar en kondensator? visa
Hej! Varför är laddningen mycket större i en spetsig del av ett föremål, än i en plan del av samma föremål? Antag att hela föremålet laddas upp med hjälp av exempelvis en bandgenerator. Vänliga hälsningar från Calle visa
Hej! Jag undrar om inte ni kan på ett grundligt sätt förklara vad effektivvärde är för mig? Jag blir inte riktigt klok på det. Jag förstår att det är kopplat till sinusfunktionen hos växelström men greppar inte riktigt varför. Tack på förhand! Martin visa
Hur skärmar man av magnetism? Jag vet att man kan använda någon form av bur (Faraday). Måste denna vara helt sluten (som ett klot), kan den vara kubisk eller kan den vara cylindrisk sluten eller öppen i ändarna? Har det någon betydelse vilken form magneten har? Om den är cylindrisk kort d=15 mm, h=10 mm) eller lång (d=15 mm, h=500 mm)? Är det möjligt att skärma av en del av magnetfältet (en av polerna)?visa
Alldeles framför katoden i en fotocell (ex. Norstedts fotocell 929 av vakuumtyp) sitter en tråd, vilken är bockad i sin övre ända. Vad har denna tråd för funktion? visa
Hej. Jag undrar en sak om supraledare. Är resistansen verkligen noll, eller ligger den så nära noll att man inte kan skilja den från noll? Finns det kanske nåt annat samband mellan spänning och ström?visa
Hej! En fråga angående energi i en kondensator. Vi har en kondensator med kapacitansen C, och laddningen +Q på ena plattan(och givetvis -Q på den andra). Kondensatorns energi är då W=Q*Q/(2*C). Antag att vi parallellkopplar kondensatorn med en precis likadan (också den med kapacitansen C). Laddningen Q fördelar sig nu lika på de två kondensatorernas plattor, hälften på dem var (dvs Q/2). Detta ger då på vardera kondensatorn energin W1=(Q/2)*(Q/2)/(2*C)=Q*Q/(8*C) Energin vi hade från början kan inte försvinna utan stannar kvar i systemet enligt energiprincipen. Alltså borde summan av energin på våra två kondensatorer vara lika stor som den vi hade från början. Men det blir bara hälften kvar!! (W=W1+W2=Q*Q/(8*C) +Q*Q/(8*C) =Q*Q/(4*C) ) Vad i resonemanget är felaktigt, eller vart tar hälften av energi vägen?? Med vänlig hälsning. Anders visa
Några frågor om lysdioder (LED). Vilka dop-ämnen ger de olika färgerna (rött, grönt gult och blått) hos en lysdiod? Varför fås ett bandspektra? När man ökar strömmen genom en lysdiod och tittar på spektrat så så ökar ju intensiteten givetvis. Men dessutom ökarlångvågssidan (når längre in i det röda) medan kortvågskanten ligger relativt still. Varför? visa
Vi har i min NV2 grupp pratat om supraledning. Nu har en frågeställning kommit fram om i teorin, vid tillräckligt låg temp, alla slags material blir supraledande Anders Brink visa
Om man ställer ett glas vatten i en mikrovågsugn och har en glödlampa i vattnet, lyser den? Om,varför? visa
Hej, jag har ett par frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på: * När användes kondensatorn för första gången och hur har den utvecklats fram till idag? * Vem uppfanns den av? Tack på förhand visa
Hej! Vi håller på med ett arbete om magnetfält kring ledare och krafter på dessa. Vi tänkte göra en lab för att se hur magnetfältet ser ut i 3D. Vi hade tänkt oss en bägare med en vätska av samma konsistens som sirap blandat med gräsfrön el dylikt. Sedan sticker vi ned en u-formad ledare i blandningen och leder ström igenom. Tror ni att detta fungerar? Vad ska man ha för vätska i så fall? Har ni några andra idéer? På återseende! A-K visa
Jag har en liten fråga som kan tänkas vara helt självklar. I våran lärobok (Quanta kurs A) står det att när man gnider t.ex. en duk mot en linjal så kommer elektroner att hoppa över till linjalen. Visst, men när jag hör detta så kommer ett välkänt ord till mig nämligen jon! Om vi förenklar och säger att vi gnider över 10 elektroner till linjalen. Då borde det ju bildas 10 joner också, eller? Och visst antalet elektroner som gnids över är väl ingenting relativt den totala mängden e- i linjalen. Men borde inte ämnets egenskaper ändras när om än en liten mängd av elektronerna försvinner? Går det i huvudtaget till så här? visa
1. Varför är gamla värmeelement sämre än nya trots att de har samma effekt?

2. Vad är det för kraft som håller kvar laddningarna på en konduktors yta? Vektorsumman av coulombkrafterna borde vara riktad ut från sfären.

3. Varför lägger man likströmskablar i botten på haven och inte växelströmskablar?

visa
Är det samma "förmedlingspartikel" som verkar i ett magnetiskt fält som i ett elektriskt, nämligen fotoner? Dessa fotoner som sägs förmedla den elektriska kraften, går de att detektera? Om det nu är någon slags fotoner så borde det rimligen innebära att energi transporteras, var kommer denna ifrån? Om man kunde förvara en "permanentmagnet" i ett fullständigt isolerat system kommer denna då att avmagnetiseras i enlighet med principen att entropin ökar? visa
Vad skulle ske om det inte fanns någon geomagnetism? visa
Några frågor om elektriska och magnetiska fenomen.
 1. I en elektronkanon accelereras elektroner mot en positiv platta med ett hål i. Vissa elektroner passerar tydligen genom hålet och fortsätter på andra sidan. Varför absorberas inte elektronerna av hålets kanter? Fältlinjerna är väl avböjda mot hålets kanter. Är inte anoden positiv på "baksidan" så att de elektroner som passerat bromsas?
 2. När fås elektromagnetisk strålning i den bemärkelsen att energi "avges" från den elektriska kretsen? Räcker det med att ladda upp/ur en kondensator.
 3. Varför används en kondensator i kamerans blixt. Kondensatorn har ju samma max. spänning som batteriet som laddar upp kondensatorn. Varför kopplas inte kondensatorn direkt till lampan?
 4. Kan en 24V-spänningskälla (matad med 230V) någonsin vara farlig om man bortser från induktionsspänningar i en yttre krets? Ett annat sätt att formulera frågan: Kan 24V-källan på något sätt driva hög ström genom kroppen?
visa
Är accelerationen som en massa erhåller i ett gravitationsfält relativ till den gemensamma tyngdpunkten eller relativt den andra massan i ekvationen F=m*a? Och hur stor är en elektron? visa
Hej, jag skulle vilja veta man bygger ett filter av en spole och en kondensator på ungefär 100MHz. Hur fungerar det och hur ska man koppla? visa
Om man har två identiska stavar varav en är magnetisk, hur kan man på ett enkelt sätt ta reda på vilken av dessa två stavar som är den magnetiska staven? Man har endast dessa två stavar till förfogande (får ej ha sönder stavarna). visa
Magnetism En vanlig demonstration går ut på att binda fast ett gem i en stativfot med en 30 cm lång sytråd och låta gemet attraheras av en magnet som sitter fast i stativet ett par cm ovanför gemet. Man kan då föra olika föremål i luftspalten och "klippa" av fältlinjerna med en sax. Min fråga är: Hur länge hänger gemet kvar? "Mattas" magneten? Förbrukas någon energi? Hälsn Jarl S / ( Naturkunskap, matematik) visa
Järn, kobolt och nickel är alla magnetiska ämnen. Koppar är inte magnetiskt. Varför är inte koppar magnetiskt och vad är det som gör att ämnen blir magnetiska? visa
Jag undrar hur en åskledare fungerar? Och hur kan man undvika att träffas av blixten, om man är ute och överraskas av ett åskväder? Tack på förhand. visa
Ballonger som gnuggas mot hår kan ju fästas mot väggar och tak. Det rör sig antagligen om elektrisk influens men hur. Är det dipoler i väggmaterialet som vänder sin tex positiva sida mot ballongens negativa? visa
Varför måste strömmen i en ogrenad krets vara konstant?visa
Vad är det för skillnad mellan ett batteris emk och polspänning? Och hur fungerar den inre resistansen hos batteriet?visa
Varför ligger de elektriska och magnetiska fälten i fas en bit utanför antennen när de alstras ur fas i antennen?visa
Är magnetfält farliga? Vad vet man om det idag? Finns det fastställda gränsvärden?visa
Jag och en kompis har som specialarbete tillverkat en supraledare. Den uppvisar meissnereffekt precis som den ska göra. Det är dock en sak vi undrar över. Om man lägger en magnet på supraledaren då den befinner sig i rumstemperatur, dvs normaltillståndet, lägger sig givetvis magneten rakt ned på supraledaren. När man sedan kyler hela systemet lyfts magneten dock upp en liten bit. Detta innebär ju en ökning i lägesenergi, med följden att ett arbete måste ha utförts. Hur kan detta ske då vi endast tagit bort energi från systemet genom att kyla det? Vi observerade även en annan sak som vi inte hittat några referenser till i någon litteratur. Om man försiktigt lägger ned magneten på supraledaren då den är supraledande kommer magneten att sväva ungefär en centimeter ovan för supraledaren. Om man sedan trycker ned magneten ungefär halvvägs och därefter släpper kommer magneten att stanna ca en halv centimeter ovanför ytan. Därefter finns det ytterligare ett läge, bara ett par millimeter ovanför supraledaren, där magneten kan stanna. Hur kommer det sig att magnet kan sväva olika högt på detta sätt? Till sist undrar jag hur man hittar information om supraledning inom medicin. Jag hade tänkt att födjupa mig inom detta område.visa
Vad är det som gör att supraledare besitter en så stor förmåga att leda ström?

På vilket sätt påverkar magnetiska fält en supraledares egenskaper?

visa
Varför står det L för induktansen? Vad heter spole på tyska?visa
Om man sänker ner en kraftig magnet mitt i en hink med saltvatten, kommer då Natrium och Kloridjonerna att koncentreras runt magneten. Alltså blir vattnet saltare ju närmare en magnet det befinner sig? Och om så är fallet, utnyttjas detta inom industrin?visa
Hur fungerar bildskärmen till en dator?visa
Hur kommer det sig att strömmen i en krets är konstant? Elektronerna accelereras ju hela tiden i ledaren då måste ju fler elektroner passera t.ex. i ett tvärsnitt i slutet av ledaren än i början och på så sätt blir strömmen inte konstant! Hjälp mig att hitta en förklaring.visa
Jag har en fråga om elektrisk influens. Om man närmar en positivt laddad kropp till en oladdad kropp då dras ju elektroner i den oladdade kroppen mot den positiva, min fråga är: om man jordar den delen dit elektronerna dras hålls dom kvar av den positiva kroppen eller "går" dom till jorden? Alltså om man sen tar bort jordningen och den positiva kroppen blir den kropp som var oladdad nu positiv?visa
Varför är vissa metaller magnetiska och inte andra?visa
1. Vad kännetecknar en "högtemperatur-supraledare" 2. Vilken är den högsta uppnådda temeperatur för supraledning? 3. Hur går man tillväga för att hitta en effektiv supraledare? 4. Finns det möjligheter till supraledning vid rumstemperatur? 5. Var i Sverige bedrivs den främsta forskningen angående supraledare?visa
Vilka likheter finns mellan elektriska fält och gravitationsfält? visa
Elektromagnetiska vågor avbildas i läroböcker med El. och magn. fälten vinkelrät mot varandra och propagationsriktningen och I FAS. Jag trodde att de måste ömsesidigt skapa varandra när de ändras. Så de blir förskjutna 1/4 våglängd. I Fy för Gy Alphonse Vol 3 (2a uppl) sid 80 står det om vågor från en antenn “från och med några våglängders avstånd är E och B i fas, trots att de intill antennen är fasförskjutna.. “ Det låter mycket egendomligt. Alla vågor jag känner till kräver att energin övergår mellan olika former: pot - kinetisk, el - magn (oscillator t ex). Vad är riktigt?!visa

348 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.