Lista på frågor om 'Partiklar' (gymnasium)

 

Hej! Anti-neutriner bildas vid betasönderfall. Dessa antineutriner bör väl ganska snabbt förintas genom att de träffar på neutriner och ge upphov till mätbar strålning (i mikrovågsområdet). Är sådan strålning påvisad? Ger den någon antydan om neutrinernas egenskaper?visa
Hej! Kan en elektron delas? Den kan ju uppkomma när kvarkar omvandlas vid neutronsönderfall. Kan reaktionen gå åt andra hållet? (I skolan sägs det ofta att elektronen är odelbar.)visa
Hej! Som jag förstått det kommer den allra största delen av en protons massa från energin som håller ihop partikeln och inte från någon "materia". Energin har massa. Hur stor del av protonen består av energi och hur stor är "resten" och vad består den av? Är mängden energi som ger massa likadan i andra partiklar, t ex en meson, elektron, neutrino etc?visa
Kvarkarna som hålls ihop av gluoner påstås vara masslösa, hur kan de då komma sig att en proton väger 938 MeV medan men totala massan av kvarkarna den består av endast väger 12 MeV?visa
När en elektron och en positron möts, kommer de annihileras men varför omvandlas de till flera fotoner och inte bara en?visa
Hej! I en artikel nämns "geoneutriner", och jag antar att det innebär neutriner producerade i jorden i st f i solen, samt att dessa skulle kollidera med antipartiklar, vilket väl är antiprotoner, positroner m fl. Är det överhuvudtaget möjligt att registrera sådana kollisioner, med tanke på hur "ointresserade" neutriner alls är att reagera? Vad kan skilja en korrekt signal från en falsk?visa
Hej! Elektriska fält, magnetiska fält och gravitationsfält är bekanta och påvisbara. Det s k Higgsfältet har tillkommit. Hur påvisar man det? Finns områden där det saknas eller är starkare?visa
Hej! En neutron sönderfaller spontant: n --> p + e + 'antineutrino'. Är reaktionen reversibel? I svaret till fråga 17998 finns en reaktion p + e--> n + neutrino. En antineutrino skapas och en neutrino "konsumeras". Det borde då bli brist på neutriner och ett överskott på antineutriner. Har sådant noterats? Är det så att "via ett neutronskapande" så kan en partikel övergå i sin antipartikel??visa
Hej! Neutrinerna byter skepnad och varierar därmed i massa. Var kommer massan från när de blir tyngre och vart tar den vägen när neutrinen lättar (blir en elektronneutrino, som ju är minst)?visa
Jag är mycket fascinerad av vårt microuniversum men undrar om det är definitivt uträknat att vi har kommit till de minsta delarna? Mig veterligen så har vi i alla fall inte hittat den fysiska begränsningen på hur stort något kan vara och det innebär väl således att man inte heller kan begränsa hur smått något kan vara. Tankeexpriment "babushkadocka": Jag tänker om vår rymd så långt som vi känner till den är en del i ett större universum som i sin tur är en del i en större universum som i sin tur befolkas av intelligent liv så skulle det ta ganska lång tid för vetenskapen i deras universum att hitta ner till oss; och då har dem ändå en bit kvar för att hitta ner till det som vi hos oss anser vara det minste delarna i vårt universum. Det känns som att nuvarande teorier bygger på att det finns ett exakt värde för hur litet något kan vara men jag anser att det endast kan existera om det finns en exakt värde för hur stort något kan vara.visa
Jag har läst lite om att Cern utvecklar så kallade anti-materialås. På ett ungefär, hur fungerar dom och hur långt har man kommit? Varför ökar inte massan i partiklarna,som accelereras upp i Cern,mot det oändliga när partiklarna närmar sej ljusets hastighet? Enligt relativitets teorin borde det väl vara så?visa
Hej! Jag läser just nu om parbildning och det finns något jag inte riktigt förstår. På både Wikipedia och i min bok (Impuls 2) står det att det måste finnas en tung atomkärna i närheten då fotonen bli till två partiklar för att rörelsemängden ska kunna bevaras, "frakta bort rörelsemängdsöverskottet" som det står i boken. Varför då? undrar jag. Kan inte rörelsemängden helt enkelt bevaras av att t.ex. elektronen och positronen efter krocken färdas i varsin riktning så att rörelsemängdsvektorerna "åt sidan" tar ut varandra och summan av "framåt" vektorerna bli den samma som fotonen hade innan parbildningen? Tack så mycket! Mvh, Aletta Csapovisa
Hur mycket energi frigörs om en positron möter en elektron?visa
Hej! Partiklar och antipartiklar av samma slag annihilerar. Men hur är det om de är av olika slag? En positron och en neutron, om de träffas så blir det en proton och strålning som resultat eller vad?? Och en antineutrin som träffar på en proton(ex.-vis) blir det någon reaktion? Med vad resultat? (Beklagar den flerdelade frågan, men delarna hör liksom ihop.)visa
Hejsan! Jag är en elev som pluggar sista året i naturvetenskap och jag har några funderingar över Wips partikel. Jag fattar inte meningen med partikeln. Vad gör den? Hur har de kommit fram att det finns detta partikel? vilka konsekvenser har i Modern Fysik? vad har det här med förståelse av Universum att göra? Jag är tacksam för svar Hälsningar Aranvisa
Hej! Enligt Veckans fråga bildas en hel del partiklar vid kollision proton - antiproton, partiklar som sedan sönderfaller och på slutet blir till gammastrålning, elektroner, positroner och neutriner. Finns det direkt sönderfall till elektroner och positroner? Det skulle ju tyda på att deras laddning är sammansatt/delbar. Eller går omvandlingen via energirik gammastrålning och parbildning?visa
1. En elektron och dess antipartikel, positron, förintas om de träffar på varandra. Det lär gälla även en proton och dess antipartikel, antiprotonen. Men hur kan då kvarkar och antikvarkar hålla sams? Mesoner sönderfaller men de annihilerar inte. 2.Skulle en "deuteriumkärna" kunna bestå av en proton och en antineutron? De är ju inte varandras antipartiklar.visa
Finns det kvar antimateria i universum? Om, vart har det tagit vägen och hur skulle det kunna bete sig i universumet idag. Finns det några användningsområden man skulle kunna använda antimateria som? Har hört om att antiprotoner kanske kan bota cancer och något om antimateria bomber (som verkar lite sci-fi just nu för att vi bara kan skapa antimatreia i mycket små mängder just nu, vad jag har uppfattat). Till skillnad från det, finns det några andra användningsområden?visa
Hej! Vilka partiklar är stabila? Elektronen är det och protonen. Men anses kvarkar stabila? En nerkvark övergår i uppkvark när en neutron sönderfaller, så nerkvarken är väl inte stabil? Och är neutriner stabila, eller anses de sönderfalla? (De är ju rätt energirika, så de borde kunna sönderfalla.)visa
Hej! I en tidningsartikel om Cern står det att standardmodellen med upptäckten av Higgspartikeln nu är komplett, men att man ändå letar vidare efter nya partiklar, som skulle tillhöra "Higgsfamiljen", fem eller sju nya partiklar. (Eller hitta en helt ny fysik.) Jag har aldrig hört tals om att det skulle finnas fler än en sorts higgspartikel(än den som ger materia massa). Vad skall/skulle de oupptäckta ha för funktion eller ge svar på för frågor?visa
Hej! Jag undrar lite om vad Leptoner och Neutriner är för något och hur fungerar dem?visa
Hur ska jag kunna förmedla på bästa sätt för min klass om partikelfysik? Har du några intressanta områden man kan ta upp i den stora partikelfysikens värld?visa
Hej! I NyTeknik idag nämns en ny kvasipartikel, orbitonen, samt ett par stycken redan kända, holon och spinon, alla kopplade till elektronen. Trots litet googlande, undrar jag om det är fråga om partiklar "i sig", jämförbara med kvarkar, eller vad annars, ty en elektron anses ju odelbar. visa
Hej! Jag funderade på det, om energi inte kan skapas eller förbrukas, betyder det då att det finns en bestämd mängd elektroner på jorden som exempel? Läste något om att jorden har någon form av "elektronflöde" runt omkring sig också, så kan elektroner vandra mellan planeter och solsystem eller är dem bundna till ett mer begränsat område?visa
Hej! Vid betasönderfall bildas en elektron och en (anti-)neutrino. Och man kan väl via energiberäkningar få fram gränserna för neutrinens energi. Men kan neutriner- antineutriner även bildas genom t ex parbildning, såsom ett elektron-positronpar kan, eller krävs det alltid laddningar för parbildning?visa
Hej! Enligt medieuppgifter är Higgspartikeln, som "ger materia massa" på väg att verifieras. Finns det något utrett om vad t ex en laddad partikel som en proton u t a n massa skulle vara? Skulle en sådan partikel kunna ha en hastighet under ljusets, t ex stå stilla?visa
Man har på CERN mätt att neutriner rör sig men en hastighet överstigande ljushastigheten. Är det verkligen möjligt?visa
Hej! Neutroner faller sönder av sig själva, de är instabila. Men neutronstjärnor borde då ganska snabbt försvinna. Är neutronerna i en neutronstjärna stabila?visa
Hej! Neutriner växelverkar inte mycket , enligt fråga 17941, men kan man säga varifrån de vi på jorden lyckas detektera kommer? Hur vet man att de kommer från t ex solen? Antalet atomer i rymden brukar anges till några stycken per m^3. Har man koll på neutrinotätheten om de nu skulle fara runt "i evighet"? P g a kärnreaktionerna borde de ju öka i antal per m^3, men samtidigt utvidgas ju universum så det kan bli glesare mellan dem. Vad gäller?visa
Hej! Jag undrar följande: Vart tar alla neutriner från solen vägen?visa
Hej! Stark kärnkraft håller ihop protoner och neutroner, svaga kraften står för betasönderfallet. Vad är det som får mesoner m fl partiklar att sönderfalla? Finns ytterligare krafter i dessa sammanhang?visa
Hej! Betasönderfallet hos en neutron sker via den svaga kärnkraften. Att en neutron alls håller ihop antar jag beror på coulombkraften. Innebär detta att svag kärnkraft är starkare än coulombkraften på så korta avstånd och dessutom alltid repulsiv? (Medan stark kärnkraft alltid är attraktiv, på sin räckviddsnivå.)visa
Forskarna tror att neutriner har massa trots att man inte har lyckats verifiera detta genom att mäta den. Hur kan detta förhållande stämma?visa
Myonernas liv är ett bevis på att Einstein faktiskt hade rätt. Förklara hur och varför Myonernas liv är ett bevis för att Einsteins relativitetsteori är korrekt. Sätt in svaret i ett generellt vetenskapstänkande. Alltså motivera ditt svar genom att sätta in det i en allmän naturvetenskaplig vetenskapssyn. Hur ska jag på enklaste sätt förklara svaret för mina elever?visa
Hej! Kallas kvarkar för elementarpartiklar? Gör neutroner och protoner det fortfarande fast de består av mindre partiklar i form av kvarkar?visa
Hej! Neutriner är det gott om. De bildas i solen bl a och strömmar genom oss ständigt i stora mängder, säger man, utan att växelverka med omgivningen. Tre frågor om neutriner: 1. Ökar deras antal hela tiden eller absorberas/försvinner de vid någon reaktion? 2. Kan de stå stilla så att vi egentligen går omkring i ett neutrinhav av insaktade och avstannade neutriner? 3. Eller rör de sig alltid? Och vet man i så fall hur fort?visa
Hej! neutrinooscillation innebär att de olika neutrintyperna kan övergå i varandra, om jag läst rätt. Men de tycks ha olika vilomassor. Var kommer massan från om en lätt neutrin övergår till/i en tyngre? Från hastigheten(kinetisk energi blir massa)? Och om en tung omvandlas till en lätt, ökar den farten då eller vart tar massan vägen? Hur/När omvandlingen sker, är det bekant? /Hur bör jag förklara det för elever?!/visa
Hej! Partiklar med vilomassa kan inte accelereras tll ljushastigheten, bara "strax under". Fotoner och gravitoner går med ljusets hastighet och de saknar vilomasa. Finns det vilomasslösa partiklar som går med underljusfart? (Eller råder entydigt att: Om vilomassa så alltid underljusfart som max och Om vilomasslös så alltid ljushastigheten c?)visa
Hej! I CERN har det producerats antimateria, enligt tidningsrapporter. Har antimateriepartiklarna samma kvanttal som vanlig materia? Följer antimaterian Paulipricipen? Hur skiljer/påvisar man en neutron från en antineutron, de är ju båda oladdade?visa
Hej! Neutriner är det gott om och antineutriner också, antar jag. Det innebär att de kan träffas och annihilera, trots att de inte ofta växelverkar. Skulle den strålningsenergin som uppstår vara mätbar? Om ja så: Har den påvisats, mätts och med vad resultat?visa
Jag har en tid funderat på följande men inte kommit fram till något som kan kasta ljus över detta. Generella relativitetsteorin förklarar hur ljus påverkas av gravitationen. Vi menar även att även om fotoner inte har någon massa(4'10^-48g) så har de ändå moment. Fotoner påverkas inte av gravitationen utan genom att (starka)gravitationsfält påverkar rumtiden. Vi vet även att fotonerna svarar på denna krökning av rumtiden och inte på gravitationen. (rymdtidens fyra dimensioner X-Y-Z och tid) Detta gör att ljus inte kan undslippa ett svart hål efter att det passerat "point of no return" Min fråga blir därför om sk tachyoner, med en fart som överstiger ljushastigheten, kan undkomma ett svart hål när de väl passerat händelsehorisonten? visa
svårt hålla isär: mesoner växelverkar alltså mellan protoner/neutroner, medan gluoner växelverkar mellan kvarkar. Om det finns 8 olika gluoner, så hur skiljer man dem, vad har de för beteckning, tecken? Mvhvisa
Förekommer antiprotonen i samband med någon speciell sorts kärnreaktion, i så fall vilken?visa
Vad är egentligen den "starka kraften" för något? Kan man jämföra den kraften med gravitationen? Och måste planetbanor var eliptiska? Finns det ingen möjlighet att en planet kan ha en absolut rund bana runt någon stjärna?visa
Jag har hört, att om en partikel och dess motsvarande antipartikel möts, omvandlas de till energi. Måste det finnas materia för energin att påverka? Vad händer om kollisionen mellan partiklarna inträffar i vacuum, där ingen materia finns?visa
Massan för en elektronneutrino ligger enligt vissa på 2,2eV. Är detta elektronneutrinons vilomassa eller dess relativistiska massa ? Hitills har man endast kunnat detektera ett begränsat antal neutriner, vilken hastighet hade dessa ?visa
Hej! Jag håller på med ett projektarbete i partikelfysik och undrar nu ifall ni har några tips på hemsidor där man kan hämta utförliga tabeller som har med standardmodellen att göra. Med vänliga hälsningar Jimmy Kungsmanvisa
Vore inte enorma partikelacceleratorer i rymden något. Med diamterar helt omöjliga på jorden skulle man väl klara sig med avsevärt mindre kraft för att böja av partiklarna?visa
För ca 3 dagar sedan skickade jag in en fråga till er frågelåda. Jag fick dock inte svar på följande: 1 Vilken typ av neutriner är det som vi tar emot från ANDRA STJÄRNOR ÄN VÅR EGEN SOL.visa
Hvis du på en eller annen merkverdig måte skulle kunne klare å dele et elektron, ville de to delen da fått en halv elementærladning hver, eller en hel? Oppkvarken har visstnok 9,8 elektronmasser, og nedkvarken 15,7. Hvordan har det seg da at de alltid omtales som punkter, som om de ikke hadde volum? Et proton skal bestå av to oppkvarker og en nedkvark. Hvis du da legger sammen disse massene, gjør de ikke opp for protonmassen. Hvorfor ikke? Protonet har ikke noe masse i seg selv? Som en vegg rundt kvarkene? Og gluonene veier vel ingen ting? Takker for svarvisa
Jag tänkte fråga fyra frågor, som kanske inte är helt lätta att svara på. 1.Vilken typ av neutriner är det som jorden tar emot från andra stjärnor. Om jorden tar emot både elektron/myon/tauneutrinos från stjärnor, i vilka proportioner förekommer de? 2.Vilken massa har en elektronneutrin ? 3.Vilken massa har en myonneutrin ? 4.Vilken massa har en tauneutrin? obs, ange gärna både vilomassa, och massan när de färdas i en fart nära ljusets. visa
Anknyter till ett tidigare svar (11407) Hur är det egentligen. Om man i en väteatom tillför protonen energi i form av fotoner, vad händer då med elektronen? Närmar eller fjärmar den sig i förhållande till protonen? Uttryckt på annat sätt – ökar eller minskar bindningsenergin dem emellan? visa
Hej igen. Detta kanske börjar bli lite tjatigt, men faktan om anti materia på internet är minst sagt tvetydig. På vissa sidor står det att det är bara laddning, andra laddning och spin och andra att det är samtliga kvanttal och andra att det är laddning och baryon/lepton tal. på britannica.com står det t.ex: "The electrical properties of antimatter are opposite to those of ordinary matter; thus, for example, the antiproton (p) has a negative charge, and the antineutron (n), although electrically neutral, has a magnetic moment opposite in sign to that of the neutron." Magnetiskt momentum är ju spin. Så skulle ni kunna berätta exakt vilka egenskaper som skiljer materia från anti materia?visa
Är det möjligt att i "kolliderare" detektera neutrala pi-mesoner, eller räknas de fram.visa
Vad talar emot att även elektronen i sig har atomstruktur?visa
Jag undrar vad skillnaden är mellan att påvisa en partikel och detektera den. Det står om årets nobelpris att Raymond Davis Jr, Masatoshi Koshiba har lyckats detektera neutriner men att den tidigare har påvisats utav Fredrick Reines (Nobelpris 1995) och förutspåtts av Wolfgang Pauli (Nobelpris 1945). Vad är skillnaden exakt mellan att detektera, påvisa, och förutspå?visa
I tidningar och tidskrifter ser man numera att vakuum kryllar av strålning och partiklar(?). Frågan blir då: vad menas med 'vakuum'? Kan det inte finnas ett tomt vakuum? är ett materietomt rum med fotoner i att betrakta som ett vakuum? Med gravitoner? Luras vi av brister i språket? Behöver vi nya ord för att karaktärisera olika typer av tomrum/vakuum ??visa
Hej igen! Jag känner mig frågvis idagf ? Faller antipartiklar uppåt eller nedåt ? MVH Tobiasvisa
Hej! Jag har precis påbörjat ett projektarbete där jag ska analysera datoranimerade partikelkollisioner (hands on CERN). Nu undrar jag om ni vet någon bra litteratur eller hemsida där man kan lära sig mer om hur man analyserar sådana kollisioner, för jag förstår inte riktigt hur man kan se vilka partiklar som har bildats.visa
jag får tacka för svaret som jag fick på min fråga, men nu väcktes ytterligare en fråga som ni kanske kan svara på , vi skrev följande "Med en elektron och en neutron händer ingenting (vid låga energier)när dessa krockar " men vad händer om man har hög energi ?? måste bara veta hur sönderfallet blir... tack i förskott !! //Singhvisa
Finns det några "enkla" experiment för att bestämma livslängden hos någon typ av myoner? /Tack för en toppensida!visa
En proton som krockar med en elektron bildar en neutron. Men vad händer ifall en neutron krockar med en elektron? /Dr Singhvisa
har nån hittat Higgs-partikeln än?visa
Vad kommer egentligen nukleoners massa ifrån. Hur kan dessa partiklar ha massa. Kommer detta från energin de innehar? väger en elektron 0,0054858 u utan materia eller är det dess innebärande energitillstånd som gör att den väger?visa
Varför finns det ett "behov" att hitta en graviton? Så vitt jag förstått saken överförs ju gravitationen genom en böjning i rumstiden, så varför skulle det behövas en partikel för att överföra den?visa
En fråga om partiklar den här gången: Atomen är ju mestadels tomrum, den volym som upptas av kärnan är ju nästan försumbar. Hur är förhållandet för själva nukleonerna - dvs hur mycket är tomrum mellan de kvarkar som bygger upp protoner, neutroner, osv? Har man någon teori om vad kvarkarna är uppbyggda av eller anses dessa vara de minsta partiklar som (hittills) upptäckts? visa
Är partiklars spinn något som man någonsin kunnat mäta, eller är det bara teoretiska förutsägelser?visa
Hej, när jag har läst lite i olika böcker som berör modern fysik talar man ofta om hur höga energier som behövs för att påvisa olika kärnpartiklar. Det jag funderade på, var att vissa partiklar tydligen kräver ohyggligt mycket energi - många gånger mer än vad man tror är möjligt att alstra. Känns det då inte för partikelfysikerna lite hopplöst, om man "vet" att man inte kommer att kunna påvisa dessa partiklar som kräver såna mängder energi (i acceleratorer, antar jag). Eller kan man förlita sig på teorin?visa
Tjena! Är X-partiklar och W-partiklar samma sak? X-partiklarna beskrivs som kraftpartiklar som verkade i universums mycket tidiga skede i boken "Från ursmäll till sönderfall" av Harald Fritzsch (Natur och Kultur, 1983). W-partiklarna beskriv i Kursboken Ergo fysik kurs B av Jan Pålsgård, Göran Kvist och Klas Nilson. Man tolkar det lätt som att de är samma partiklar, enda skillnaden man märker är räckvidden, men det kan man kanske tolka som att man kommit till ett mer exakt värde nu på senare tid (samt bytat namn)? Mycket tacksam för svar.visa
Hej, och tack för en suverän sida!!!! Har två frågor: 1. Det kan ju inte bli kallare än absoluta nollpunkten, men hur varmt kan det bli? Finns det någon gräns, eller kan det i princip bli hur varmt som helst? Om det finns en gräns, vart går den i så fall (i teorin) och varför? Dessutom, hur hög temperatur har forskare lyckats skapa/mäta upp på jorden? 2. Universum är ju oändligt stort. Men hur förhåller det sig med motsatsen? Kan något bli oändligt litet? Om inte...varför då? Så länge det finns "massa" så måste man väl kunna halvera denna "massa" i oändlighet (ja i teorin i alla fall). Man har ju tex lyckats klyva atomer. Annars måste det förhålla sig så att "något" övergår från "massa" till "energi" om det blir tillräckligt litet och när sker i så fall det och varför? Har försökt leta överallt på internet (inkls här) men inte hittat några svar på dom frågorna, så nu hoppas jag på er.visa
Jag har läst lite om standardmodellen, som har intresserat mig, men jag undrar hur de har bestämt vilka partiklar som ska höra till familj 2 resp 3. Familj 1 är ju de partiklar som finns i alla våra atomer men de andra existerar bara i laboratorium som jag har förstått det.visa
Hur kan detta förhålla sig???? Följande är ett svar från er: "På CERN finns den största elektronacceleratorn, LEP (Large Electron and Positron collider). Där får man upp elektronerna i en energi på 100 GeV, vilket innebär de är 200000 gånger tyngre än i vila. Hastigheten är 99.999999999 % av ljushastigheten. "

Min fråga:

Vikten för denna elektron har ökat ganska markant, men är förhållandevis lätt fortfarande trots att hastigheten är MYCKET nära ljusets. Hur kan det då komma sig att massan skulle öka så dramatiskt ifall man skulle lyckas "skrämma upp" denna elektron med ytterligare 0,000001% så den når ljusets hastighet? Ja enligt gängse terori ska ju massan bli oändlig. Det låter som sagt orimligt att massan skulle öka från några gram (eller vad det nu kan bli), till oändlighet bara för att hastigheten ökas med några mickroprocent. Stämmer verkligen detta resonemang, eller beror det på vad som färdas i ljusets hastighet, dvs vad "massan" väger från början? Tacksam för snabbt svar.

visa
Det ble skrevet at 5% av mennesket er antimaterie. Men er det da ikke slik at når materie og antimaterie møtes, så skjer der en slags eksplosjon og massevis av energi fyker rundt, dvs partikkelen og antipartikkelen blir til ren energi? Takknemmelig for svar.visa
Jeg undret om dere ikke kunne forklare meg hvordan Paulis utelukkelsesprinsipp fungerer... Det sies at fermioner ikke kan være i samme tilstand på samme tid? Og ut i fra det kan man forklare at elektronene i atomer legger seg i flere lag. Og, hvorfor kan de ikke være i samme tilstand til samme tid?visa
Hej! Jag har en fråga kring parbildning. Vår lärare visade schematiskt hur en uppställning för att skapa en positron och en elektron skulle kunna se ut. Den gick ut på att man lät en stråle från en IR-laser möta en stråle med elektroner som hade hög kinetisk energi. De infallande fotonerna skulle då kunna bakåtspridas mot elektronerna och parbilda tillsammans med fotoner från IR-lasern. Jag räknade lite på det här och försökte få fram hur mycket röresleenergi elektronen måste ha för att parbildning skall var möjlig. Min lärare tipsade mig om att jag kunde betrakta elektronerna som ultrarelativistiska före spridningen. (men inte efter). Jag har ställt upp ekvationer baserat på energin och rörelsemängdens bevarande men det genererar bara tråkiga uttryck där det är oerhört arbetssamt att lösa ut kinetiska energin för elektronerna. Finns det ett enkalre sätt eller gör jag bara nåt enkelt fel? visa
1.Vad är partiklar? 2.Vad består partiklar av?visa
Vad är Lepton och baryon tal? Vilka egenskaper hos partiklar representerar det?(har hört att det har att göra med den starka och svaga växelverkan)visa
Ni skrev I svart till min förra fråga om antimateria att de hade samma spinkvanttal som vanlig material. Men det jag var ute efter var mer om deras spinn är i motsatt riktning till vanlig materia. Som att 2 elektroner bara kan existera i samma orbital om den ena har spinn ½ och den andra -½. Om det nu inte är så den enda skillnaden är laddningen, så undrar jag hur partiklar utan laddning kan förintas med antipartiklar(som neutriner och anti-neutriner) om det inte finns nån skillnad mellan dem?visa
Har anti-matteria motsatt spinn och laddning jämnfört med vanlig materia?visa
Hur förmedlar fotonen den attraherande kraften i elektromagnetism? Att elektrosvaga kraften numer ersatt elektromagnetiska- och svaga kraften, innebär det att W+, W- och Z0 är ersatta av fotonen?visa
Två frågor: Vad menas med begreppet imaginär tid? Förklara. En konstig fråga kanske. Vissa partiklar kan ha noll vilomassa, men kan man tänka sig att att en partikel kan ha negativ masssa eller vikt? Vad skulle det ge för konsekvenser?visa
Slik jeg har forstått det, finnes der partikler, som elektronet, med for eksempel spinn 1/2. Forklaringen på spinn har jeg hørt som antall ganger du må spinne objektet om sin egen akse før den ser lik ut. Hvis denne forklaringen er korrekt, må du ikke da spinne disse partiklene med spinn 1/2 to ganger rundt før den likner seg selv i utgangsposisjonen? Hvordan er dette mulig?visa
Varför har man ej lyckats uppmäta elektronens radie? Vilka komplikationer har (hitintills) gjort det omöjligt?visa
Ved en protondesintegresjon vil det,hvis jeg husker riktig, dannes et protino som deretter vil bli (eller kan bli? Kan det i stedet for et pion dannes et par fotoner?) et elektron-pion-par. Første spørsmål er da, siden disse to er antipartikler og dermed vil tiltrekke hverandre, hvordan har det seg at de forsvinner i forskjellige retninger, bort fra hverandre? For det andre leste jeg at disse to partiklene vil tiltrekke hverandre, og det er jo greit, da de har motsatte ladninger, og sakte men sikkert kretse rundt hverandre helt til de møtes i en energiutladning. Det jeg stusset på, var at de kunne være fanget i denne dødsdansen med en avstand mellom hverandre på mange millioner lysår?visa
Hur lång tid tror ni det kommer att ta innan någon kommer på "Teorin för allting". om 10 år eller 50 år vad tror ni?? och kommer man att ha förklarat allt då??? visa
Hej! Jag diskuterar med en kompis som påstår att fotoner och gravitoner (om de nu finns) inte är partiklar utan energipaket. Jag påstår att allt som har energi är partiklar. Vem av oss har rätt? Hur definierar man en partikel? I ett annat svar skrev ni att fotonen som kraftförmedlare (virtuella fotoner) har begränsad räckvidd genom att den har lånat energi. Gäller det också gravitonen?visa
Finns gluonerna i kvarkarna eller rör de sig fritt inom en partikel?visa

1) På vilket sätt ger Higgspartikeln uphov till det som vi uppfattar som massa?

2) Om man inte hittar partikeln, så säger man att hela Standardmodellen rasar, vad menar man med det?

3) Hur tror ni att man kommer se Higgs i den nya LHC:n (Large Hydrone Colider), som man håller på att bygga på CERN i Schweiz?

4) Vem uppfann Higgs??Jag antar att det var en man som hette Higgs??..eller?

visa
I våran fysikbok står att man inte kan dela en elektron?? finns det en laddning som är mindre än en elktron??visa
Jag har sökt i databasen efter ett svar, men ej funnit något... Därför undrar jag om ni kan förklara begreppet spin(n) (ja det kan vi ta först; heter det spin eller spinn??) Jag vet ganska ungefär hur spin(n) fungerar hel- och halvtaliga multipler av h/2pi, men vad är spin; ett inre rörelsemoment - men vad innebär det?? Är det bara ett uttryck för att förklara fenomen eller är det en form utav rotation (likt jordens dygnrotation)??visa
Är all strålning samma sak, men med olika frekvens? Vad är skillnaden emellan Alfa, beta, gamma strålning och elektromagnetiskt ljus? Hjälp, jag är i desperat behov. Tack på förhand. visa
Jag skulle vilja ha lite fakta om Standardmodellen. Var ska jag leta?visa
Fotoner har alltså massa. Massan är proportionell mot våglängden och fotoner påverkas av gravitationsfält. Stämmer ja? Så långt jag ser det så skapar väl då fotoner egna gravitationsfält och påverkar varandra. Kan fotoner splitta? Kan fotoner kollidera? På vilka sätt påverkar egentligen fotoner varandra? Tack för svaren.visa
En fråga om antimateria: Det sägs att man i princip skulle kunna byta ut all materia mot antimateria utan att man skulle märka någon skillnad (positiv/negativ laddning är ju en definitions fråga), men vid Big Bang skulle skillnaderna i egenskaperna mellan materia/antimateria haft en stor betydelse. Frågan lyder alltså: Förutom laddning, vilka andra egenskaper skiljer materia mot antimateria?visa
Enligt Er har en elektron ingen storlek (och därmed ingen massa?), utan är punktformig. Men om den är en punkt måste den väl ha en storlek? Och har den ingen storlek så finns den väl inte?visa
Jag läste någonstans att forskare som hade byggt en ny partikelaccelerator för att bekräfta teorin om Big Bang skulle börja testa vilka urpartiklar som bildas redan för ett par månader sedan. Jag undrar om ni känner till något resultat om det. visa
Jag har en fråga om accerelatorer. Varför behöver de vara så stora när elektronerna uppnår 99% av ljusets hastighet på bara några meter? (enligt vår lärobok) Är det för att nå ännu närmre ljusets hastighet? Är detta sista energitillskott det som behövs för att det ska kunna bildas partiklar?visa
Vad är antimateria. Någon sa till mig en gång att det var den fjärde dimensionen. är det möjligt att se antimateria, eller är det bara motsatsen till “ett fast föremål“?visa
Vad är antimateria??visa
Jag är intresserad av antimateria. Vad händer när materia och antimateria möts. Samt om ni har någon övrig information om antimateria.visa
Hej igen! Såg i min fysikbok att Kvarkar var avbildade i färger, blå, röd, grön. Har de verkligen dessa färger eller visas de bara så för att lättare kunna skilja på dem? Jag menar är inte kvarkar så pass mycket mindre än våglängderna för synligt ljus att de inte borde ha olika färger i våra ögon?.. visa
Hejsan; 1) Hur reell och säker är existensen (i fysisk mening) av objekt mindre än atomen (t.ex. kvarkar)? 2) Finns det någon teori om monopoler?visa
hur bildas en positron? visa
Varför kan kvarkar endast existera i par och inte ensamma. visa
Vid röntgenstrålning: När en atom exciteras så lyfts en elektron upp från ett skal med lägre energi. Detta sker i röntgenstrålning vid anoden som är ett tungt ämne ex molybden eller järn. Om energin på elektronen är så pass stor att elektronen helt lämnar atomen så deexciteras elektroner från ett yttre skal. Men atomen har ju fortfarande en elektron för lite, den borde ju isåfall vara en jon och då borde den ju lösas upp (om det är rätt metall). Fråga: Kommer det en ny elektron in i atomen? Om det gör det varifrån kommer den då? Var tar den utslagna elektronen vägen? visa
Hejsan! Jo det är så att jag har börjat tvivla på den "sk" standardmodellen inom partikelfysiken. Jag menar att det finns så mycket som tas för givet här inom fysiken. Allt utgår ju nästan från standardmodellen. Jag anser själv att fysiken(speciellt inom partikelfysiken) har stått och stampat i samma spår i många år nu utan att ha (grovt uttryckt kanske) kommit någonstans. Det jag vill ska hända är att forskare runt om i världen skall vara mer "öppna" för nya möjlighter eller ändringar i standardmodellen och mycket annat i framtiden.Därför att forskarna själva säger ju att dom är osäkra på ditt o datt därför att det inte stämmer med standardmodellen! Och för att få vissa saker att stämma så lägger man t.ex till en konstant. Och efter ca 30 års forskning så kan man fortfarande inte bevisa att kvarken existerar! Jag anser att den inte finns! Därför att standardmodellen har så många fel och brister i sin uppbyggnad att felen överskuggar det som stämmer! Men. Som så många andra så kan även jag ha fel. Men det som är det stora hindret är att forskningen nästan TVINGAS att gå åt ett håll därför att annars skulle alla "bidrag" försvinna. T.ex om man vill undersöka en viss grej och får "avslag" så kan man inget göra, även om de flesta forskare vill det ( och det hoppas jag verkligen!) Det skulle bli för dyrt, eller det ligger i "statens" intresse. Detta är ju helt fel! Forskare kan inte utvecklas så mycket som man skulle kunna! Det får utgå från en modell som är allmänt accepterad och som ingen har satt sig in i VARFÖR den har så mycker brister egentligen. Man skulle kunna säga att den stämmer till en viss grad, men sedan menar jag den kollapsar mer och mer. Men som jag sa förut så är det mycket stor osäkerhet inom partikelfysiken. Det märker man mer om man är en lekman som jag och kritiserar vad ni kommer fram till. Men det kan inte vara lätt. Därför önskar jag att ni fortsätter med det ni håller på med! Det är ju egentligen NI som är grunden till all förändring här i världen! (tänker då mest på den elektroniska utvecklingen) Och min fråga till NI Fysiker är om ni instämmer i mitt resonemang eller om ni til en viss del instämmer? Vad är det som får er att fortsätta med ert arbete när ni stöter på motgångar? Skulle vara väldigt tacksam om ni lämnade ett ärligt svar! David Karlsson visa
Cherenkovstrålning utsändes i form av en elektromagnetisk våg i framåtriktningen. Inom vilket vinkelområde kan vinkeln variera? visa
Hur får man fart på en neutron i en så kallad neutronkanon? visa
Hej, jag skriver ett specialarbete om antimateria, men har lite svårt att hitta bra böcker om ämnet. Vet ni någon bra bok? visa
Hur fungerar de fyra krafterna? Hur vet exempelvis jorden att den skall dras mot solen? visa
Är strängteorin en seriös vetenskaplig teori. Vad innebär den i korthet?visa
Hej. Min fråga är om den minsta byggstenen, kvarken tror jag den heter. Jag har för mig att jag sett på tv att de har lyckats att fotografera dessa små ting men min lärare i religion påstår motsatsen, alltså frågan är: Har vetenskapen lyckats med att fotografera de minsta byggstenarna i en atom eller inte?visa
Vad är en kvark? Hur är den uppbyggd?visa
Hur påvisades kvarkarna, och vad finns det för olika typer?visa
Hallo jag har hört att elektroner kan uppkomma från ingenting, är det sant? om ja, hur? tackc på förhand //john visa
Jag undrar när allt tar slut. Atomen är inte det minsta som finns, det finns ju kvarkar mm och nu har man hittat vad kvarkar är uppbyggda av, när ska dom komma till den minsta delen? Eller är det en enda stor oändlighet?visa
Finns det magneter som bara en nord eller sydände?visa
Vilken massa har en elektron vid den absoluta nollpunkten?visa
Vad är egentligen en Positron? Vad menas med att den är elektronens anti-partikel? Finns det positroner i atomen eller bildas de bara under vissa omständigheter? Vad gör de för nytta? visa
Vilken hastighet färdas neutrinos med? Man har väl länge antagit att de "far fram" med ljusets hastighet. Men har man kunnat mäta neutrinohastigheter? Och hur förhåller det sig med neutrinons vilomassa? visa
Hejsan! Jag satt och letade information om GUT , skulle skriva ett arbete om det i skolan. Jag kom till en sida som jag tyvärr inte hittat igen! Men det är iofs inte sidan som är det viktiga utan vad som stod på den! där stod det att top 180 kvarken (eller något) i en proton var tyngre än protonen. Hur går det ihop??? Oscar visa
Jag har hört att det bildas positroner i atmosfären och när dessa kolliderar med våra kroppar och träffar en elektron så förintas båda. Borde inte kroppen då bli positivt laddad? visa
Är tomrum någonting eller är det ingenting?visa
Jag läste i boken "Tid utan ände" om Heisenbergs obestämdhetsrelation, och han säger att energi kan lånas utan kostnad från ingenstans alls.. T.O.M. i vakuum där det ju inte finns någoting! Hur är detta möjligt? visa
Hur kan det bildas partiklar i vakuum ? Och varför ? visa
Hur fungerar en partikelaccelerator? Vilka energinivåer kan uppnås för en elektron i en partikelaccelerator? Kan man uttrycka denna energi i frekvens? Hur mycket energi går åt för att accelerera en elektron? visa
Vad är vakuum?? Vad består det av?? visa
Hur långt har man kommit inom elektronmikroskopi när det gäller att "se" så små saker som atomer? Vilka sådana resurser finns det i Sverige? visa
Jag har hört att en foton som ändrar spin samtidigt ändrar "tvillingfotonens" spin. Min lärare har sagt att det ligger till så här, men inte kunnat ge någon förklaring på hur det går ihop med relativitetsteorierna som säger att ingenting kan färdas snabbare än ljuset (inklusive information om spintal) visa
Jag vill veta vad Pauliprincipen innebär. Det fanns en fråga på den här i er "frågelåda", men jag skulle behöva en mycket mer utförlig beskrivning om den och kvanttalen. Kvanttalen har jag tillräcklig fakta om men inte Pauliprincipen. Tack Alexandra visa
Angående frågan om neutronkanonen som jag ställde den för några dagar sedan undrar jag nu hur man kan veta att det blir en och samma fart på neutronerna? visa
Jag undrar hur fotoner och neutriner kan vara dess egna antipartiklar, och skulle 2 fotoner/neutriner isåfall kunna annihilera varandra? Eftersom fotoner inte växelverkar med varandra så låter det avigt. visa
Kan du vara vänlig att enkelt förklara hur en partikelaccelerator fungerar. Jag har fått det förklarat många gånger man jag fattar ingen ting. Erik Eriksson visa
Varför dras minus mot plus (och tvärtom)? Vad är det som gör att elektroner dras mot sin protonkärna? Om en elektron skulle krocka med en proton, skulle de kunna släppa varandra sen? Är en krock möjlig? Jag vet att dom här frågorna har med kärnkraften att göra, men vad får kärnkraften att fungera? visa
Hur kommer det sig att kvarkar och antikvarkar kan båda finnas i mesonerna? Varför förintas de inte som om materia möter antimateria? visa
Hej! Jag undrar vad Higgs partikel är för något. I vilket förhållande står den till andra partiklar, och hur långt har man kommit - vet man att den existerar i praktiken och inte bara i teorin? Kan jag dessutom få tips på litteratur om denna partikel, vore jag mycket tacksam!! visa
Jag läste i en artikel i skolan om sk. falskt vakuum. Där stog också att om man lyckades skapa 10 kg(? väga vakuum?) falskt vakuum skulle ett nytt univerum bildas automatiskt i detta. 1. Vad menas med falskt vakuum? 2. Hur skulle ett universum kunna uppstå ur vakuum? visa
Är accelerationen som en massa erhåller i ett gravitationsfält relativ till den gemensamma tyngdpunkten eller relativt den andra massan i ekvationen F=m*a? Och hur stor är en elektron? visa
I böcker står det att ljusets fotoner är masslösa, men hur kan de vara det? Utan massa kan de väl inte existera? Om de nu har en massa (dock väldigt liten) så ökar väl den mot det oändliga när de åker med ljusets hastighet, eller? Jag undrar om ni kan reda ut det där. En fråga till: Ljuset färdas ju långsammare när det kommer in i t.ex. glas från luft, men får tillbaka sin hastighet när det kommer ut i luften igen. Hur? Varför? visa
Jag håller på att skriva ett specialarbete om partikelfysik och undrar om du känner till några bra böcker eller artiklar i ämnet. Jag skulle också vara mycket tacksam om du kunde ge lite tips vad ett arbete om partikelfysik bör innehålla så att jag inte glömmer någon väsentlig del.visa
Vad består en elektron av?visa
Vad är leptoner och var befinner de sig i förhållande till atomkärnan?visa
Jag håller på att läsa lite om kvarkar, och har där åtskilliga gånger snubblat över symmetrigruppen SU(3) utan att man angivit vad denna innebär. Kan ni möjligtvis ge ett svar?visa
Hur lyder "supersträngteorin"?

Vilken är minst: supersträngen eller toppkvarken?

visa
Vi upptäckte häromdagen i standardmodellen att lambda-0 och sigma-0 har samma kvarkuppsättning (uds). Hur är detta möjligt? Vad skiljer dem åt?visa
Jag har läst att i kvantmekaniken spelar sannolikhetsbegreppen stor roll. Dock ingår inte tidsbegreppen i ekvationerna. Hur kan man då förklara att sannolikheten för en observation ökar med tiden. D.v.s. ju längre tid du mäter, ju större är sannolikheten för att observera partikeln?visa
Dessa frågorna gränsar väl kanske till filosofin men det skulle var intressant att höra vad ni tror. 1) Finns det i fysikalisk mening absolut spontanitet dvs verkan utan någon orsak ?
2) Hur nära "the theory of everything" är fysiken idag ?
3) Skulle en sådan teori inbegripa saker som ex fri vilja ?
4) Måste grunden för all fysik med nödvändighet vara rationell och beskrivbar med matematik så att TOE är möjlig ?
visa
Vad är elementarpartiklar uppbyggda av??visa
Varför är massan på 3 up eller nerkvarkar så otroligt mycket mindre än protonens massa.

visa
Finns det några statistiska förutsägelser för om compton- eller fotoelektrisk effekt sker, eller sker bara fotoelektrisk effekt i ytskiktet på en metall och comptoneffekt om man har helt fria elektroner? Processerna är ju inget svåra att förstå var och en för sig, men när sker dom?visa
Hur framställer man antimateria och vad har man för användning av den?visa
Det påstås att neutriner skulle kunna använas för kommunikation. är detta möjligt? Neutrinosignaler borde väl vara svåra att detektera? Cecilia Jarlskog påstod vid en föreläsning i Växjö att Einstein inte låg bakom sambandet W=mcc. Vad menade hon? Var ligger felet i följande resonemang: Rörelse förutsätter tid. Tid förutsätter rörelse. Alltså är tid och rörelse samma sak!visa
Kan ett objekt teoretiskt förflytta sig snabbare än c (ljushast.)? Om svaret är ja, vilka egenskaper har detta objekt? Rör det sig bakåt i tiden? Jag har funderat över detta sedan gymnasietiden, så ni kan väl placera svaret i gymnasiekategorin.visa
Inom fysiken arbetar man med att utveckla en teori som förenar de fyra fundamentala krafterna: gravitationen, den svaga kärnkraften, den starka kärnkraften och den elektromagnetiska kraften. I detta sammanhang nämms The Grand Unification Theory, som skulle förena alla krafter utom gravitationen. Hur fungerar denna teori? Vad är matematiken bakom? Ingår några konstanter? Hur långt är man från en teori som även inbegriper gravitationen?visa
Inom partikelfysiken beskrivs kraftverkan mellan partiklar genom att det finns speciella partiklar som förmedlar krafterna. För elektromagnetiska krafter är det fotonen som är den kraftförmedlande partikeln, för gravitationen är det gravitonen och för den svaga växelverkan är det vektorbosoner. Fotoner (och gravitoner) är masslösa och rör sig med ljusets hastighet, men hur fort rör sig vektorbosonerna? De har ju en vilomassa > 0.visa
Har förstått att det finns olika förmedlarpartiklar (fotoner,gravitoner etc). Som jag har fattat det är fotonen (liksom de andra) en "energiförmedlare", men tydligen också en kraftöverförare. Hur går det sistnämnda till?visa

156 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.